Autorització administrativa de Centre Sanitari

L’objecte d’aquest projecte és la justificació de l’adequació a la normativa vigent d’un centre sanitari en matèria de construcció, instal•lacions i seguretat,  fent especial esment del compliment de la normativa vigent en matèria de promoció de l’accessibilitat i supressió de les barreres arquitectòniques, en matèria de seguretat en cas d’incendi, i del Reglament electrotècnic de baixa tensió i les seves instruccions complementàries.

Així mateix, s’especifiquen totes les instal•lacions de que disposa el centre.