Cens d’habitatges buits a Cardedeu

L’ajuntament de Cardedeu vol activar elshabitatges buits del municipi per la creació d’habitatge social. Per aquest motiu estem realitzant el cens d’habitatges buits.
Activar els habitatges buits té els següents objectiu principals:
– Promoure la funció social de l’habitatge
– Crear nou habitatge social del parc construït
– Revertir la degradació i afavorir la rehabilitació
– Donar resposta a l’emergència habitacional

Amb el Cens podrem conèixer la localització i característiques dels habitatges buit de Cardedeu
Segons la Llei 18/2007, del 28 de desembre, del dret a l’habitatge:
“Habitatge buit: l’habitatge que roman desocupat permanentment, sense causa justificada, per un termini de més de 2 anys. A aquest efecte, són causes justificades el trasllat per raons laborals, el canvi de domicili per una situació de dependència, l’abandonament de l’habitatge en una zona rural en procés de pèrdua de població i el fet que la propietat de l’habitatge sigui objecte d’un litigi judicial pendent de resolució.”