Creació de la plataforma web masqueunacasa.org

Masqueunacasaésuna plataformawebde processoscol·lectiusd’habitatge quepreténoferireinesper fomentar laparticipacióiautogestióen la construcciódels nostres habitatgesientorns.

Ésun suporten líniaperoferir idebatrealternatives almodeldominantd’habitatgeactual,proposantexperiènciesconstruïdesiguiesd’assessoriaqueensajudin aveureuna altramanera de ferlescosesméscooperativa.

L’objectiu delprojecteés crear unaweb on,personesigrupsqueestiguininteressades a iniciar,promourei participaren un projectecol·lectiud’habitatge,puguin trobarinformacióiassessoramentsobrelesopcionsalternativesque existeixen.Aixímateix,s’ofereix lapossibilitatd’aportarexperiènciesconstruïdesquepuguemconèixer,ocol·lectiusiequipsde professionals quetreballinsobre aquestestemàtiques.

L’accés a lainformació s’organitzasobre la base de preguntesobertesnecessàriessivolemresoldre la nostramancad’habitatge demanera col·lectiva.Lespreguntess’organitzensegonselsmomentsprincipalsdel procés,ienspermetentambéorganitzarlesexperiènciesconstruïdesielsagentsimplicats.

 

Els principals temes tractats són:

• Quin tipus de contracte necessito per accedir a un habitatge?
• Com m’organitzo per accedir a un habitatge?
• Què vull compartir amb altres habitatges?
• Com pago l’habitatge o terreny?
• Com puc participar en el disseny del meu habitatge?
• Com estalvio energia en la concepció del projecte?
• Quines tipologies d’habitatge poden ser flexibles en el temps?
• Puc participar en la construcció o la rehabilitació del meu habitatge?
• Com gestionem els nostres habitatges?