Notice: wpdb::prepare s'ha cridat de manera incorrecta. La consulta no conté el nombre correcte de text variables (2) per al nombre d'arguments que s'han passat (3). Mireu La depuració en el WordPress per a més informació. (Aquest missatge s'ha afegit en la versió 4.8.3.) in /home/s062f750/public_html/wp-includes/functions.php on line 4042
Creació de la plataforma web masqueunacasa.org – Celobert Cooperativa Creació de la plataforma web masqueunacasa.org – Celobert Cooperativa

Creació de la plataforma web masqueunacasa.org

Masqueunacasaésuna plataformawebde processoscol·lectiusd’habitatge quepreténoferireinesper fomentar laparticipacióiautogestióen la construcciódels nostres habitatgesientorns.

Ésun suporten líniaperoferir idebatrealternatives almodeldominantd’habitatgeactual,proposantexperiènciesconstruïdesiguiesd’assessoriaqueensajudin aveureuna altramanera de ferlescosesméscooperativa.

L’objectiu delprojecteés crear unaweb on,personesigrupsqueestiguininteressades a iniciar,promourei participaren un projectecol·lectiud’habitatge,puguin trobarinformacióiassessoramentsobrelesopcionsalternativesque existeixen.Aixímateix,s’ofereix lapossibilitatd’aportarexperiènciesconstruïdesquepuguemconèixer,ocol·lectiusiequipsde professionals quetreballinsobre aquestestemàtiques.

L’accés a lainformació s’organitzasobre la base de preguntesobertesnecessàriessivolemresoldre la nostramancad’habitatge demanera col·lectiva.Lespreguntess’organitzensegonselsmomentsprincipalsdel procés,ienspermetentambéorganitzarlesexperiènciesconstruïdesielsagentsimplicats.

 

Els principals temes tractats són:

• Quin tipus de contracte necessito per accedir a un habitatge?
• Com m’organitzo per accedir a un habitatge?
• Què vull compartir amb altres habitatges?
• Com pago l’habitatge o terreny?
• Com puc participar en el disseny del meu habitatge?
• Com estalvio energia en la concepció del projecte?
• Quines tipologies d’habitatge poden ser flexibles en el temps?
• Puc participar en la construcció o la rehabilitació del meu habitatge?
• Com gestionem els nostres habitatges?