Pla Local d’Habitatge per l’Ajuntament de Mataró

Des de Celobert, juntament amb la Montserrat Mercadé, estem realitzant el Pla Local d’Habitatge de Mataró encarregat per la Diputació de Barcelona.

Actualment estem acabant la primera fase d’Anàlisi i Diagnosi del Pla. Per elaborar aquest apartat hem realitzat un anàlisi exhaustiu de les dades disponibles de diferents fonts i aquesta informació l’hem complementat amb dades qualitatives a partir de varies entrevistes a agents clau de la ciutat, tant de personal de l’Ajuntament com d’entitats externes que treballen qüestions relacionades amb l’habitatge. Un dels objectius principals d’aquesta fase és conèixer la situació de l’habitatge al municipi amb una visió global que inclogui diferents punts de vista per obtenir una radiografia completa de les diferents temàtiques:

 • L’emmarcament territorial
 • Les persones
 • El parc d’habitatge construït
 • El mercat
 • El planejament
 • El parc d’habitatge destinat a polítiques socials
 • La capacitat d’intervenció municipal

A partir d’aquesta informació hem elaborat la diagnosi que ha servit per decidir les línies estratègiques que s’hauran de tenir en compte per elaborar la següent fase de propostes. L’objectiu clau del Pla és treballar pel Dret a l’Habitatge!

 

Línies estratègiques

 1. Ampliar el parc d’habitatge assequible i social
  • Millora i bon ús del parc privat per ampliar el parc de lloguer i assequible
  • Ampliació del parc públic amb la participació de nous agents
 2. Evitar la pèrdua de l’habitatge
 3. Suport i mediació per atendre i revertir els processos de pèrdua de l’habitatge
 4. Prevenció de les situacions de risc de pèrdua de l’habitatge
  • Revertir la segregació socio-espaial a la ciutat
 5. Prevenció de processos gentrificadors als barris centrals.
 6. Millora dels habitatges i les comunitats als barris del nord

 

Línies transversals

 1. Millora de la comunicació i la difusió
 2. Reforç del treball conjunt entre els agents del municipi
  • Reforç de la coordinació interna
  • Reforç del treball amb entitats socials, col·legis professionals i plataformes ciutadanes
 3. Potenciació de la mediació com a eina clau