Sabies que… Els edificis duen certificació energètica

27/12/2013
Comparte

El 14 d’abril de 2013 va entrar en vigor el Reial Decret 235/2013, el qual fixa el procediment bàsic per a la certificació energètica dels edificis –nous i existents– establint l’exigència de disposar d’un certificat d’eficiència energètica en la venda o lloguer de tot edifici o una part (habitatge o local). Aquesta informació ha de figurar en la publicitat i s’ha de lliurar en la formalització del contracte.

El Certificat, a més de donar una qualificació energètica objectiva, inclou informació sobre les característiques energètiques de l’envolupant de l’edifici (aïllament i estanquitat dels tancaments i obertures de façanes i cobertes) i dels sistemes tèrmics (eficiència energètica dels sistemes productors d’aigua calenta sanitària, calefacció i climatització). També inclou recomanacions de millora raonables i viables que puguin garantir un millor comportament energètic de l’edifici i, opcionalment, una estimació dels costos i terminis d’amortització de la inversió. En cap cas, però, obliga a la realització de les recomanacions indicades.

L’objectiu del Certificat d’eficiència energètica és conscienciar la societat de la necessitat en l’estalvi energètic per tal de reduir les emissions de CO2, responsables de l’efecte hivernacle, l’escalfament global del planeta i la dependència externa en matèria d’energia. En aquest sentit, cal incrementar les intervencions en edificis existents orientades a millorar el seu comportament energètic. Per altra banda, cal no oblidar justament aquesta objectiu últim de fer créixer la consciència energètica dels usuaris ja que es el la veritable garantía de l’ús eficient de l’energia.

Mitjançant la informació que aporta el Certificat, el comportament energètic dels edificis passa a formar part del valor intrínsec dels immobles proporcionant als compradors, llogaters i usuaris una orientació relativa del seu consum energètic. En conseqüència, el mercat immobiliari segmentarà el preu de venda i lloguer en funció del seu consum energètic. Alhora, la inversió en millora energètica –que potenciarà el confort en els espais per viure i per treballar– tindrà un retorn en el preu de venda o lloguer en plantejar la rehabilitació des d’un punt de vista energètic i no únicament funcional.

Els conceptes bàsics del Certificat d’eficiència energètica són els següents.
Qualificació energètica és l’expressió de l’eficiència energètica d’un edifici.
Certificat d’eficiència energètica és un document, subscrit per un tècnic competent, que condueix a l’expedició de l’etiqueta d’eficiència energètica de l’edifici.
Etiqueta d’eficiència energètica és el distintiu oficial que assenyala el nivell de qualificació d’eficiència energètica obtinguda per l’edifici o unitat de l’edifici.

El Certificat d’eficiència energètica es pot fer de dues maneres:
– Per a la globalitat de l’edifici, que comporta que amb una única qualificació s’inclouen tots els habitatges en una mitjana.
– Per a una part de l’edifici (habitatge, local, etc.), que implica que la certificació s’ajusta estrictament a la part de l’edifici analitzat.

Tenen l’obligació de disposar del certificat d’eficiència energètica i d’exhibir l’etiqueta energètica corresponent:
– Els edificis o parts dels mateixos que es posin a la venda o lloguer d’un nou arrendatari (en tota oferta, promoció i publicitat, i en el moment de la transacció immobiliària).
– Els edificis o parts dels mateixos en els quals una autoritat pública ocupi una superfície útil total superior a 250 m2 i que siguin freqüentats habitualment pel públic, en els terminis indicats a continuació.

Estan exclosos: monuments protegits; edificis religiosos o llocs de culte; construccions provisionals; edificis industrials, de la defensa i agrícoles; edificis de superfície útil inferior a 50 m²; edificis destinats al seu enderroc; edificis o habitatges amb un ús inferior a quatre mesos a l’any.

El Procediment a seguir per fer un Certificat i ús del mateix consisteix en que el propietari ha d’encarregar la certificació energètica a un tècnic competent. Per la seva banda, el tècnic certificador haurà de realitzar les tasques de inspeccionar l’edifici o part de l’edifici, elaborar la certificació energètica, tramitar el certificat amb l’administració i lliurar el certificat i l’etiqueta al propietari sol·licitant.

Per tal de fer comprensible la qualificació energètica obtinguda, el certificat s’acompanya d’una etiqueta de qualificació energètica que reflecteix l’eficiència de l’edifici mitjançant els següents indicadors:
– Consum d’energia en kWh/m2·any, energia que es consumirà (segons paràmetres reglamentats) per assolir les condicions de confort establertes en condicions normals de funcionament i ocupació. Un edifici molt eficient o de baix consum tindrà una A i un de molt poc eficient una G.
– Emissions de CO2 en Kg/m2·any, derivades del consum d’energia en kWh/m2·any, i en funció de l’energia primària utilitzada pels equips. Com en el cas anterior, l’edifici se situa entre la A i la G.

Els professionals competents per realitzar i signar un certificat d’eficiència energètica d’un edifici existent són: arquitectes, arquitectes tècnics, enginyers i enginyers tècnics.

Els preus del Certificat d’eficiència energètica dels edificis no estan reglamentats i són totalment lliures. Cada professional establirà en cada cas, en funció del temps necessari i del seu cost/hora, el preu de la certificació. En conseqüència, poden variar entre un professional i un altre. Cal entendre que sempre inclourà, com a mínim: les tasques necessàries per a la qualificació energètica i obtenció del Certificat (inspecció a l’habitatge, recollida de dades, introducció d’aquestes al programari, estudi de les possibles solucions per a la reducció del consum de l’edifici, etc ; per tot això, el temps raonable per realitzar una certificació energètica per unitat d’habitatge és de 5 a 8 h), les depeses de desplaçament, si és el cas, l’assegurança professional i les taxes que estableixi l’administració per a la seva tramitació. (a Catalunya a partir del 3 de febrer es preveu que siguin d’uns 11 €/habitatge o entitat, amb un màxim de 200€ per habitatge i de 500€ per terciari).

Optimitzar el temps reduint la dedicació és possible, així com treballar a un preu hora baix, però això pot anar en detriment de la qualitat de les tasques necessàries per a una certificació que no és merament administrativa, sinó que qualifica els nostres habitatges i probablement el seu preu en els propers deu anys, alhora que contribueix a conscienciar la ciutadania en l’àmbit de l’eficiència energètica a les llars.