MPGOU de alojamientos dotacionales en Rubí

Este contenido está disponible en català

 

2020 — 2022
Ajuntament de Rubí
Vallès Occidental

Un dels solars proposats per ser destinat a allotjament dotacional.

El 2020 l’Ajuntament de Rubí inicia la redacció del Pla Local d’Habitatge que recull les necessitats de la població en termes de recursos residencials assequibles. Atesa la demanda existent, la insuficient oferta disponible, l’escàs parc d’habitatge assequible existent i la manca de reserves per al desenvolupament de nous habitatges amb protecció oficial, es valora la necessitat d’ampliar el sòl disponible al municipi amb destí a l’habitatge assequible i social. La proposta és activar el sistema d’allotjaments dotacionals per donar resposta a les necessitats de determinats col·lectius sense capacitat d’accedir al mercat lliure de lloguer.

L’empresa municipal d’habitatge de Rubí, Proursa, impulsa la modificació de les normes urbanístiques del planejament general d’ordenació urbanística (PGOU) per poder regular urbanísticament l’ús d’allotjaments dotacionals al municipi, a partir de la seva incorporació entre els usos permesos en alguns dels sòls d’equipaments (sense ús assignat o sanitari – assistencial) ja previstos al planejament vigent i l’ordenació en plans parcials específics.

El sòl qualificat d’equipaments comunitaris
permet el destí a l’ús d’allotjament dotacional
temporal de col·lectius específics.

Allotjaments dotacionals

El Decret Llei 17/2019, de 23 de desembre, de mesures urgents per millorar l’accés a l’habitatge, defineix els allotjaments dotacionals i els integra en el sistema urbanístic d’equipaments comunitaris. Els allotjaments dotacionals es destinen a donar resposta a les necessitats de residencia temporal de col·lectius específics (joves, famílies en risc d’exclusió, gent gran, persones amb discapacitat, dones víctimes de violència de gènere, persones migrades, persones separades o divorciades, persones reallotjades o sense llar) i permeten donar resposta a situacions d’emergència social.

A partir de l’entrada en vigor del DL 17/2019, a qualsevol sòl d’equipament comunitari se li pot assignar l’ús d’allotjament dotacional sempre que se’n justifiqui la necessitat preferent respecte a d’altres equipaments. Aquesta modificació de planejament permet a l’Ajuntament de Rubí dotar-se de les eines necessàries per a desplegar actuacions d’allotjaments dotacionals en el marc d’una política social àmplia i decidida en favor del dret a l’habitatge.

Solar amb previsió d’un edifici de PB + 4 destinat a allotjament dotacional.
Solar amb previsió d’un edifici de PB i un de PB + 3 destinat a allotjament dotacional.

Els treballs s’inicien amb un anàlisi de cinc solars de propietat municipal que es troben en desús o infrautilitzats en diferents ubicacions del municipi per avaluar-ne el seu destí a l’allotjament dotacional. D’aquests, finalment se’n descarten alguns per no ser econòmicament viables i/o per no disposar dels condicionants necessaris per al seu destí a l’ús d’allotjaments dotacionals.

Tot i aquesta habilitació general del planejament, es preveu que els àmbits que puguin destinar-se prioritàriament a allotjaments dotacionals en un termini menor permetin la construcció de 47 allotjaments dotacionals. Una de les promocions es preveu construir de forma industrialitzada i l’altra en col·laboració amb l’entitat pública Incasòl.

En aquest sentit, l’ampliació del parc d’habitatge assequible i social en municipis amb forta demanda residencial és un dels principals reptes de la regió metropolitana de Barcelona en l’àmbit de l’habitatge. Així ho estableix el Pla Territorial Sectorial d’habitatge de Catalunya, que preveu arribar al mínim del 15% d’habitatge social en aquests municipis.

Dinàmica de promoció d’habitatges amb protecció oficial a Rubí.
Col·laboracions

Miquel Martí — Doctor arquitecte