Área de Conservación y Rehabilitación en el barrio de Sant Ildefons de Cornellà

Este contenido está disponible en català

 

2021 — 2023
Consorci Metropolità de l’Habitatge
Baix Llobregat

El projecte s’emmarca en el programa CMH4, impulsat pel Consorci Metropolità de l’Habitatge (CMH), que treballa a partir de les Àrees de Conservació i Rehabilitació (ACR). Es tracta d’un mecanisme innovador que permet rehabilitar els edificis d’habitatges dels barris amb una situació de major vulnerabilitat. Aquest permet actuar directament en les condicions dels habitatges amb l’objectiu de revertir el mal estat de conservació i millorar l’eficiència energètica i l’accessibilitat, actuacions que signifiquen una millora considerable en la qualitat de vida del veïnat.

Des de Celobert participem en la part del programa que es desenvolupa al barri de Sant Ildefons de Cornellà de Llobregat i que comprèn fins a 40 edificis, agrupats en 20 sectors diferenciats. El sector on intervenim és un dels primers en iniciar-se i s’actua en dos edificis, un al carrer Boix (números 1, 3 i 5) i un altre al carrer Bedoll (números 10, 12 i 14), amb un total de sis comunitats veïnals.

FOTOGRAFIA
DELS EDIFICIS
EXISTENTS

El programa CMH4 doncs, preveu incidir a tots els nivells facilitant a les comunitats un procés complex com és la rehabilitació dels edificis i garantint una unitat i coherència de barri en les actuacions. En aquest sentit, també l’Ajuntament de Cornellà està tenint un paper fonamental en tot el procés.

En aquesta escala d’intervenció més urbana, el projecte agafa altres dimensions que la purament tècnica de projecte d’arquitectura, com l’impacte a nivell de barri i ciutat o la incidència en les dinàmiques relacionals de les veïnes.

Així, es contempla tota la part tècnica dels projectes d’arquitectura que desenvolupa Celobert però també l’acompanyament a nivell de mediació comunitària amb les comunitats, així com la licitació de les obres, que realitza directament el CMH, agrupant diferents edificis, amb els avantatges econòmics i de gestió que suposa per les veïnes.

Concretament, a nivell econòmic, el programa subvenciona costos tant de la pròpia rehabilitació com dels honoraris tècnics necessaris, amb grans facilitats de finançament per incentivar que es sumin el màxim de comunitats.

La quantia dels ajuts va directament relacionada amb el grau de millora del comportament energètic dels edificis, mesurat amb el percentatge de reducció d’emissions de CO2 i del consum d’energia primària no renovable.

Tot i així, a més dels costos de la rehabilitació de millora energètica, també cobreix costos relacionats amb obres de conservació i millora de l’accessibilitat.

Els projectes contemplen tres aspectes diferenciats d’intervenció:

  • Conservació. Reparació de deficiències existents als edificis, com despreniments o esquerdes a les façanes.
  • Millora energètica de l’envolvent. Col·locació d’aïllament per l’exterior (SATE) a les façanes, aïllament i impermeabilització de cobertes i substitució d’algunes finestres.
  • Millora de l’accessibilitat. Instal·lació d’ascensors en aquelles comunitats que no en tenen i substitució dels ascensors existents, que per la configuració dels edificis s’havien instal·lat donant accés als replans d’entreplanta de les escales.
  • Millora de l’habitabilitat. Construcció de balcons que aporten confort als habitatges en disposar d’un espai exterior.
Estat original
Proposta

Per Celobert doncs, aquest projecte és una oportunitat per ajudar a combatre l’emergència climàtica i habitacional perquè incideixen en tres aspectes clau:

  • Sostenibilitat, perquè allarga la vida útil dels edificis i posa en valor el teixit existent.
  • Eficiència energètica, perquè contribuieix a reduir el consum i cost energètic de les llars, ajudant a combatre la pobresa energètica.
  • Apoderament comunitari, perquè permet l’assequibilitat i fomenta la participació del veïnat.

Col·laboracions

Elena Fita — Mediació comunitària
Marc Gual — Càlcul d’estructures