Plan local de vivienda de Badia del Vallès

Este contenido está disponible en català

 

2020 — 2021
Diputació de Barcelona

Anàlisi

Badia del Vallès és un municipi singular ubicat entre Barberà del Vallès i la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) a la comarca del Vallès Occidental.

L’origen de Badia del Vallès com a barri residencial planificat i executat de forma centralitzada ha configurat una estructura urbana resultat de la combinació de 3 tipologies edificatòries en una extensió petita i una densitat elevada, tot i la pèrdua de població han augmentat el nombre de llars (13.415, 2020).

El parc d’habitatges, 4.990, és plurifamiliar de gran altura construït entre 1971 – 1980. La totalitat del parc d’habitatges es va construir en règim de protecció oficial i actualment es troba en procés de desqualificació abans de 2025.

El municipi disposa de recursos propis i de l’AHC, 99 habitatges adquirits a través del tanteig i retracte des de l’any 2016, la dispersió dels habitatges en dificulta la gestió.

La fase d’anàlisi i diagnosi ha estat clau per radiografiar la situació de l’habitatge al municipi i plantejar els reptes i oportunitats de futur.

Diagnosi

Badia del Vallès és un municipi petit (< 1km2) amb poc sòl disponible i un teixit 99% residencial que no respon a les necessitats actuals (persones joves i altres col·lectius) i a l’envelliment de la població.

El mercat de lloguer és reduït i les compravendes poc dinàmiques fet que dificulta l’atracció de nova població. El procés de desqualificació d’HPO podria fer augmentar preus sobtadament o atraure població amb menys capacitat econòmica i major rotació. El parc d’habitatges té necessitats de rehabilitació energètica i accessibilitat, un repte de gestió col·lectiva complexa i una oportunitat d’impuls de la millora amb els fons europeus NextGen.

Reptes

 • Rehabilitar el parc construït per garantir la salut i l’accessibilitat.
 • Millorar l’eficiència energètica i introduir energies renovables i elements de qualitat.
 • Diversificar les tipologies d’habitatge existents.
 • Ampliar el parc d’habitatge social i assequible i generar habitatge de lloguer.
 • Fer seguiment del procés de desqualificació d’Habitatges amb Protecció Oficial.
 • Mantenir i atraure població jove.
 • Prevenir la pèrdua de l’habitatge i la pobresa energètica.

Mecanismes

 • Incorporació de la perspectiva de gènere a les polítiques urbanes i d’habitatge.
 • Consolidació de l’acompanyament com a eix d’intervenció a nivell individual i comunitari.
 • Reforç dels serveis municipals entorn a l’habitatge.

Pla d’acció

 • Rehabilitar i millorar el parc existent
 • Gestionar l’habitatge protegit i social
 • Diversificar les tipologies residencials
 • Ampliar el parc d’habitatge assequible i social
 • Facilitar l’accés i el manteniment de l’habitatge

Badia del Vallès és un municipi de demanda forta i acreditada. El Pla Local d’Habitatge preveu ampliar en 184 habitatges el parc assequible i social fins al 8%.

Procés de participació ciutadana

L’Ajuntament de Badia del Vallès ha implementat un procés participatiu per fer partícip al veïnat i recollir les seves aportacions al Pla d’acció. S’ha fet una enquesta online a la ciutadania i dues sessions amb persones joves i amb persones grans.

La diagnosi s’ha desenvolupat conjuntament amb els equips tècnics i polítics municipals mitjançant una matriu DAFO (debilitats, amenaces, fortaleses, oportunitats) completada amb les aportacions recollides amb l’Associació de veïns, la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca (PAH), els administradors de finques i la Parròquia de la Mare de Déu de la Mercè.

El Pla Local d’Habitatge 2022 – 2027 es va aprobar el 2022 i preveu la consolidació de l’Oficina d’habitatge, l’ampliació del parc d’habitatge assequible a través de l’adquisició i la promoció d’habitatges i allotjaments i el foment de la rehabilitació energètica facilitant l’accés als ajuts europeus Next Generation a través de l’Oficina de rehabilitació. Es preveu un pressupost de 1M€ pel desenvolupament de polítiques d’habitatge al municipi.

Col·laboracions

Montserrat Mercadé — Geógrafa
Òscar Martínez — Economista
Eduard Cabré Romans — Politòleg i urbanista