Plan Local de Vivienda de Girona

Este contenido está disponible en català

 

2021 — 2022
Ajuntament de Girona
Girona

Durant la segona meitat del 2021 i el primer semestre de 2022, hem treballat amb els equips tècnics de l’Ajuntament de Girona i les entitats socials de la ciutat actives en l’àmbit de l’habitatge. L’objectiu ha estat generar una diagnosi compartida sobre la situació de l’habitatge a Girona i elaborar conjuntament un Pla d’Acció que reculli totes les actuacions necessàries per a donar resposta als reptes existents.

Un mercat tensionat

Les dinàmiques de l’habitatge a Girona són, a més, d’abast metropolità. El municipi de Girona disposa de poc sòl per a promoure nou habitatge, i la majoria de reserves s’ubiquen a la resta de municipis de la seva Àrea urbana. La manca de coordinació a nivell de l’Àrea urbana, sumada a la saturació dels serveis municipals i la manca de previsió de pressupost per a polítiques d’habitatge, són alguns dels reptes als que ha de donar resposta el Pla Local d’Habitatge.

Girona destaca per tenir un mercat d’habitatge tensionat, amb uns preus elevats i una dificultat creixent per a mantenir la mixtura social. L’oferta d’habitatge social i assequible és limitada i es concentra a alguns barris, alhora que la producció de nou habitatge i especialment d’habitatge de protecció oficial ha tendit a la baixa durant els últims anys. L’augment dels habitatges d’ús turístic, sobretot al Barri Vell, i la demanda d’habitatge per part d’estudiants de la Universitat de Girona, també han impactat en el mercat de l’habitatge a la ciutat.

Nou full de ruta

Malgrat aquest context advers, la ciutat ja està impulsant noves promocions d’habitatge de protecció oficial en col·laboració amb l’Incasòl i promotores socials. També s’estan adquirint habitatges en exercici del dret de tanteig i retracte, i es volen impulsar actuacions per a promoure l’emancipació del jovent i garantir l’accés i manteniment de l’habitatge a col·lectius vulnerables.

El Pla d’Acció del PLH parteix de les línies ja iniciades per part dels equips tècnics i polítics municipals per definir un nou full de ruta a sis anys vista, que es concreta en quatre eixos estratègics.

Eixos estratègics
  • Facilitar l’accés i el manteniment de l’habitatge
  • Mantenir la mixtura social
  • Ampliar i gestionar el parc d’habitatge assequible i social
  • Rehabilitar i millorar l’habitatge existent

Per a cadascun d’aquests eixos es proposen actuacions concretes, 21 en total, a desplegar durant els sis anys de vigència del pla.

Font: Ajuntament de Girona

L’elaboració de la Diagnosi i del Pla d’Acció del PLH és fruit del treball tècnic necessari per a disposar d’una estratègia compartida entre tots els actors implicats a nivell local. A partir de la documentació generada, els responsables polítics municipals hauran de fer seves les previsions del pla i aprovar la versió definitiva al Ple Municipal.

Col·laboracions

Eduard Cabré Romans — Politòleg i urbanista

Montserrat Mercadé — Geógrafa