Plan Local de Vivienda de Vilanova i la Geltrú

Este contenido está disponible en català

 

2021 — 2022

Ajuntament de Vilanova i la Geltrú

Garraf, Barcelona

 

Anàlisi

Vilanova i la Geltrú és un municipi amb un gran potencial de creixement i atracció de població (67.733, 2020) configurat per 18 barris i 30 urbanitzacions periurbanes entre el mar i la serralada prelitoral.

El parc d’habitatges (33.386, 2011) és principalment plurifamiliar d’altura mitjana construït entre 1970 i 1980. Els darrers anys s’ha recuperat la construcció d’habitatges en sectors de transformació urbana com la Pirelli. El preu de l’habitatge de lloguer s’ha incrementat per sobre els 670€.

El municipi disposa de recursos propis i supramunicipals per atendre situacions d’emergència però requereix ampliar els recursos assequibles (834 habitatges).

Diagnosi

La fase d’anàlisi i diagnosi ha estat clau per radiografiar la situació de l’habitatge al municipi i plantejar els reptes i oportunitats de futur.

Missió

Fer efectiu l’accés a un habitatge digne i adequat a les necessitats de les llars i evitar-ne la pèrdua, per motius de vulnerabilitat residencial.

Promoure la cohesió territorial, urbana i social, i evitar els fenòmens de discriminació, exclusió, segregació o assetjament als col·lectius més vulnerables.

Impulsar la conservació i rehabilitació dels edificis i habitatges, així com la seva utilització adequada; i garantir la seva qualitat i adequació a les normatives i criteris de seguretat i sostenibilitat ambiental i social.

Objectius
 • Preveure una oferta suficient d’habitatges a preu assequible per a la població
 • Vetllar per a que totes les persones puguin accedir i mantenir el seu habitatge
 • Facilitar la rehabilitació, la millora de l’accessibilitat i l’eficiència energètica dels habitatges i edificis existents
 • Optimitzar l’ús del parc residencial existent i revertir l’ús anòmal
 • Evitar la segregació sòcio-espacial
 • Facilitar la millora d’entorns no consolidats
Mecanismes
 • Col·laboració amb entitats que gestionen i promouen habitatge assequible i social
 • Millora de la coordinació amb les entitats supralocals que treballen en habitatge
 • Consolidació del Servei d’Habitatge com a eix vertebrador de la política d’habitatge municipal
 • Millora de la comunicació i impuls de la Taula Local d’Habitatge
 • Establiment d’una estratègia municipal de desenvolupament urbà
 • Co-responsabilització de la propietat privada
Pla d’acció
 • Planejament i gestió urbanística
 • Patrimoni municipal de sòl i habitatge i gestió de l’habitatge assequible
 • Ampliació del parc d’habitatge
 • Accés i manteniment de l’habitatge
 • Foment de la rehabilitació d’habitatges, edificis i barris
 • Impuls de l’eficiència energètica i la sostenibilitat ambiental
 • Ús adequat dels habitatges
 • Recursos, organització i coneixement

El Pla Local d’Habitatge es va aprovar el desembre de 2022 i preveu la consolidació del Servei d’Habitatge i el Servei d’Inclusió residencial, l’ampliació del parc d’habitatge assequible a través de l’adquisició i la mobilització d’habitatge buit i la promoció d’habitatges i allotjaments.

La definició d’un model de desenvolupament de la ciutat a través de l’impuls del nou POUM i el foment de la rehabilitació energètica facilitant l’accés als ajuts europeus Next Generation a través de l’Oficina de Rehabilitació.

Procés de participació ciutadana

Disseny gràfic i dinamització del procés de participació ciutadana a través de la plataforma participa.vilanova.cat

S’ha fet una enquesta online a la ciutadania, entrevistes a tècnics municipals, entitats socials i d’habitatge, sessions de participació ciutadana, a les associacions de veïnat i amb els representants polítics de l’Ajuntament.

En el marc del procés de redacció també s’ha constituït la Taula Local d’Habitatge de Vilanova i la Geltrú com a òrgan de participació i seguiment del Pla Local d’Habitatge.

Col·laboracions

Montserrat Mercadé — Geògrafa
Raimon Soler — Jurista i advocat