Actuacions de millora energètica i aprofitament d’aigües pluvials

Realitzem l’estudi i posteriorment l’obra per dur a terme les millores energètiques i d’aprofitament d’aigües pluvials per un habitatge unifamiliar situat a Sant Cugat del Vallès.

Les actuacions dutes a terme consisteixen en:

• Aïllament de façanes per interior i cobertes per sotacobert amb insuflat de cotó
• Substitució de caldera de gasoil per caldera de biomassa
• Instal.lació de recollida i aprofitament d’aigües pluvials
• Aplicació de pintura plàstica transpirable ecològica per interiors

Gràcies a aquestes mesures,s’han assolit els següent objectius:
• Reduir la demanda energètica de l’habitatge, augmentant també el seu confort.
• Substituir el combustible dièsel per una font renovable per calefactar.
• Capacitat per regar sempre amb aigua recollida de la pluja.
• Incorporar millores a l’habitatge introduint materials ecològics (pintures i aïllaments).