Cens d’habitatges buits a Cardedeu - Celobert CooperativaCens d’habitatges buits a Cardedeu - Celobert Cooperativa

Cens d’habitatges buits a Cardedeu

L’any 2015 l’Ajuntament de Cardedeu ens va encarregar l’elaboració d’un cens d’habitatges buits, amb l’objectiu de conèixer la localització i característiques dels habitatges en desús del municipi.

L’elaboració del cens és una de les primeres accions que l’ajuntament va engegar amb l’objectiu d’activar els habitatges buits del municipi per la creació d’habitatge social.

Activar els habitatges buits té els següents objectiu principals:

  • Promoure la funció social de l’habitatge
  • Crear nou habitatge social utilitzant habitatges del parc construït
  • Revertir la degradació i afavorir la rehabilitació
  • Donar resposta a l’emergència habitacional

Segons la Llei 18/2007, del 28 de desembre, del dret a l’habitatge un habitatge buit: és aquell “habitatge que roman desocupat permanentment, sense causa justificada, per un termini de més de 2 anys. A aquest efecte, són causes justificades el trasllat per raons laborals, el canvi de domicili per una situació de dependència, l’abandonament de l’habitatge en una zona rural en procés de pèrdua de població i el fet que la propietat de l’habitatge sigui objecte d’un litigi judicial pendent de resolució.”

L’elaboració del cens d’habitatges buits ens va permetre diagnosticar que la major part dels habitatges desocupats es troben a la zona Centre, l’Estalvi i el Poble Sec.  També es va identificar que gairebé un 40% dels habitatges buits van ser construïts a partir de l’any 2000.