Cens i pla d’activació d’habitatges buits de Santa Coloma de Farners - Celobert CooperativaCens i pla d’activació d’habitatges buits de Santa Coloma de Farners - Celobert Cooperativa

Cens i pla d’activació d’habitatges buits de Santa Coloma de Farners

Al llarg del 2018 des de Celobert vàrem elaborar el Cens i el pla d’activació dels habitatges buits de Santa Coloma de Farners, que va ser finançat per la Diputació de Girona. L’estudi tenia un triple objectiu:

  • Promoure la funció social de l’habitatge: Quan un habitatge està en desús, no està desenvolupant la seva funció social, és a dir, no està proporcionant l’ús de l’habitatge que és un dret fonamental de la ciutadania.
  • Revertir la degradació i afavorir la rehabilitació: Quan un habitatge està buit pateix una degradació més ràpida en ell mateix i també en el seu entorn (comunitat veïnal, aspecte exterior…). Fomentar la seva activació porta implícit fomentar la seva rehabilitació.
  • Crear habitatge social a partir del parc construït: Una de les solucions per a activar l’habitatge buit és que l’administració afavoreixi i ajudi a la seva activació i per tant que aquest habitatge es pugui convertir en habitatge social.

 

L’estudi es va desenvolupar en dues parts. En primer lloc es va completar el cens d’habitatges buits que s’havia començat a elaborar des de l’Ajuntament i en segon lloc es va desenvolupar un pla per a la seva activació. Aquest Pla està constituït per 8 actuacions principals i 4 de secundàries:
Actuacions principals:

1. Creació d’una Borsa de lloguer municipal
2. Programa de cessió d’habitatges
3. Programa de masoveria urbana
4. Suport a la creació d’una cooperativa de lloguer assequible
5. Rehabilitació mitjançant plans ocupacionals
6. Ajuts i incentius municipals a canvi de la incorporació a la Borsa de lloguer
7. Ajut municipal a la rehabilitació
8. Difusió dels programes existents o previstos

Actuacions secundàries:

9. Captació d’habitatges destinats a habitatges d’inclusió
10. Compra d’habitatges
11. Mecanismes sancionadors vinculats als habitatges buits o en mal estat
12. Impuls a l’habitatge compartit

 

Per a cadascuna d’aquestes actuacions es va definir: la finalitat, el contingut, el finançament; les persones responsables i el seu calendari. Amb l’objectiu de fer possible que el propi ajuntament pugui desenvolupar aquestes actuacions, ja que disposa tant de la guia necessària com de la capacitat de gestió.
Una vegada desenvolupada aquesta tasca és el moment de fer possible l’activació de l’habitatge buit. Aquest és el moment clau per poder valorar la tasca feta. Com sempre seguirem la tasca que fa l’Ajuntament per poder donar suport en allò que sigui necessari.