Cens d’habitatges buits de Montornès Nord - Celobert CooperativaCens d’habitatges buits de Montornès Nord - Celobert Cooperativa

Cens d’habitatges buits de Montornès Nord

El 2015 l’ajuntament de Montornès del Vallés ens va encarregar l’elaboració del cens d’habitatges buits de la zona nord del municipi. La finalitat d’aquest estudi és poder impulsar eines i mecanismes per a l’activació dels immobles en desús i la reconversió en habitatge social.

Activar els habitatges buits té els següents objectius principals:

  • Promoure la funció social de l’habitatge
  • Crear nou habitatge social del parc construït
  • Revertir la degradació i afavorir la rehabilitació
  • Donar resposta a l’emergència habitacional

Segons la Llei 18/2007, del 28 de desembre, del Dret a l’Habitatge, un habitatge buit: és aquell “habitatge que roman desocupat permanentment, sense causa justificada, per un termini de més de 2 anys. A aquest efecte, són causes justificades el trasllat per raons laborals, el canvi de domicili per una situació de dependència, l’abandonament de l’habitatge en una zona rural en procés de pèrdua de població i el fet que la propietat de l’habitatge sigui objecte d’un litigi judicial pendent de resolució.”