Estudi per a la rehabilitació, captació i mobilització d’habitatge i locals al nucli antic d’Olot

A Celobert ens agraden els reptes i aquest projecte està sent un dels grans reptes que tenim actualment entre mans. La necessitat d’intervenir en els nuclis antics és una problemàtica recurrent en molts municipis, però Olot té unes casuístiques especials que fan que l’encàrrec sigui complex i a la vegada molt interessant.

Olot es troba en un context d’augment de la població, una situació excepcional en una ciutat de les seves característiques, i que parla del seu dinamisme. No obstant, el nucli antic es troba en procés de pèrdua de població i de deteriorament del parc edificat. Aquest estudi, que desenvolupa una de les actuacions previstes al PIAM del Barri vell, ha de permetre posar dades a aquesta situació i, a partir d’aquí buscar mecanismes per revertir-la.

 

 

 

Al març del 2019 l’Ajuntament d’Olot a partir d’un concurs públic ens encarrega la realització d’un estudi que permeti millorar el parc residencial del nucli antic del municipi. Aquest estudi comptarà amb 4 fases:

 


Fase prèvia

Ha permès establir uns objectius i estratègia conjunta amb l’Ajuntament i definir el programa de treball.

 


Anàlisi

Actualment ens trobem en aquesta fase, la que significarà més feina ja que inclou el treball de camp. El principal objectiu de l’estudi és disposar de la màxima informació possible dels habitatges i locals situats al nucli antic, així com de les persones que hi viuen, els seus usos, l’estat de conservació, el tipus de propietat, etc. Per obtenir aquesta informació, a part d’analitzar les dades estadístiques de les que disposa l’Ajuntament, es visitaran tots els habitatges i locals d’un àmbit que engloba un total de 232 edificis i 1.172 immobles.

Actualment ja hem visitat més de la meitat dels habitatges prevists, una feina que s’està allargant per la dificultat de contactar amb algunes persones propietàries.

 


Diagnosi

La diagnosi serà el moment més crític de l’estudi, ja que haurà de permetre passar d’una anàlisi individualitzada a l’extracció de conclusions que permetin enfocar propostes globals. Entenem que haurà d’incloure 3 blocs bàsics:

     1. La millora del parc residencial del nucli antic d’Olot
     2. La seva activació
     3. La seva captació amb destí a habitatge assequible

 


Proposta

Haurà de traduir en una sèrie d’actuacions realitzables les línies de treball plantejades a la diagnosi.

Paral·lelament es desenvoluparà el procés de participació vinculat al Consell de Barri, que ja s’ha iniciat amb la participació en un Consell per explicar s’anava a desenvolupar la visita als habitatges.

 


 

A partir de la informació que hem analitzat i el que hem observat amb el treball de camp a dia d’avui, ja podem afirmar que al nucli antic d’Olot tot i tenir una estructura molt homogènia pel que fa l’edificació té uns usos molt heterogenis. Al costat de finques totalment abandonades, trobem edificis completament ocupats i amb uns baixos comercials dinàmics que fan que el centre de la ciutat mantingui la seva atracció.

 

 

Pel que fa als habitants també hi ha molta diversitat, a poca distància conviuen persones grans que han viscut tota la vida al nucli d’Olot amb persones amb orígens molt diversos, ja sigui de Senegal, Xina, Veneçuela o d’altres països, així com de la resta de l’Estat.

Per últim, hem constatat que hi ha interès en rehabilitar els habitatges i una demanda creixent d’habitatges petits de lloguer per a persones joves, però a la vegada una important reticència d’algunes persones propietàries de donar ús als seus habitatges buits.

Així doncs, comencem a identificar diferents elements que haurem d’acabar de completar i contrastar en la següent fase de diagnosi per tal de poder abordar la fase de propostes sobre una base sòlida.

Finalment, cal agrair a l’Ajuntament d’Olot l’aposta per aquest projecte, ja que disposar d’aquest coneixement exhaustiu de la situació del barri és un privilegi poc habitual i que permetrà afinar el coneixement de la situació i per tant, afinar en les propostes.