Guia metodològica de Masoveria Urbana

Celobert ha redactat la guia metodològica de masoveria urbana, conjuntament amb la diputació de Barcelona, en Raimon Soler i la Universitat Rovira i Virgili.

La guia vol posar a l’abast dels tècnics municipals, de la ciutadania, de futures persones masoveres, de persones propietàries d’habitatges desocupats amb necessitats de reformes o rehabilitació, i de la resta d’agents intervinents, un  material didàctic i pràctic.

La guia s’estructura en base a un recorregut pels diferents aspectes que ha de regular un contracte de masoveria urbana, del que incorpora un model,  i tracta de respondre a les principals qüestions que es plantegen al llarg de la seva preparació i desenvolupament:

Qüestions relacionades amb  les parts que intervenen: qui?
La guia s’adreça a persones masoveres i persones propietàries que siguin persones físiques. Pel que fa a les persones propietàries, es vol posar l’atenció en  la mobilització dels propietaris de petita escala. Tanmateix, no es deixa de banda l’aplicació a persones jurídiques propietàries o grans tenedors ja siguin públics o privats.

Qüestions relacionades amb els habitatges i les obres a realitzar: què?
La guia tracta de ser aplicable a tot tipus d’habitatges (unifamiliar o plurifamiliar) així com a obres de reforma i rehabilitació de petita però també de major dimensió. Tot i que la probabilitat de consolidar contractes de masoveria urbana sembla més viable en obres de menor dimensió, no s’ha volgut deixar de tractar i descartar el tractament de qüestions relacionades amb obres de major dimensió i complexitat. La masoveria urbana pot donar lloc a models variables i operacions de diversa complexitat.

Qüestions relacionades amb la resta d’aspectes necessaris pel bon funcionament de la relació contractual: com?
La guia tracta d’abordar qüestions de diversa naturalesa ja sigui jurídica, constructiva, econòmica, de foment (ajuts públics), fiscalitat bàsica, etc..

La Guia incorpora materials i documents de treball, plantilles tècniques i econòmiques, a fi de facilitar la implantació,  la gestió i desenvolupament d’aquest model, que esperem que puguin servir i ser d’utilitat per a les persones i compliment dels objectius assenyalats.