Mecanismes per facilitar la generació d’habitatge assequible a Calonge i Sant Antoni - Celobert CooperativaMecanismes per facilitar la generació d’habitatge assequible a Calonge i Sant Antoni - Celobert Cooperativa

Mecanismes per facilitar la generació d’habitatge assequible a Calonge i Sant Antoni

Al llarg del 2018 vam estar treballant amb la Regidoria d’habitatge i promoció econòmica de l’Ajuntament de Calonge i Sant Antoni, per tal d’avaluar diferents alternatives que poguessin donar resposta a la necessitat d’habitatge per a les persones joves, tant aquelles que resideixen al municipi, com aquelles que vulguin traslladar-s’hi.

Així doncs, l’estudi tenia un doble objectiu, que complementava amb d’altres actuacions que l’Ajuntament ja estava desenvolupant en aquesta línia, com el programa de promoció econòmica Calonge Activa:

  • Avaluar i quantificar la demanda d’habitatge per a la població jove.
  • Desenvolupar estratègies per generar habitatge assequible a Calonge i Sant Antoni, que permeti a la gent jove romandre al municipi, i que impulsi que persones joves d’altres municipis es traslladin a Calonge i Sant Antoni.

Aquest treball continuava amb el treball d’anàlisi, diagnosi i elaboració de propostes, per a la implementació de polítiques d’habitatge adreçades a la generació d’habitatge assequible amb destí, fonamentalment, a la població jove, que ja havia desenvolupat l’Ajuntament de Calonge i Sant Antoni, juntament amb SostreCívic i Ilabso. Però alhora volia donar un pas més en l’establiment d’un compromís municipal en relació a la generació d’habitatge assequible al municipi a través de tots aquells instruments al seu abast.

Per donar resposta a aquesta demanda, des de Celobert vam fer una doble anàlisi de les necessitats d’habitatge assequible al municipi. En primer lloc es va avaluar la demanda identificada al propi municipi, i posteriorment, les necessitats d’habitatge assequible per donar compliment a l’objectiu de solidaritat urbana (tot i que les característiques del municipi no fan necessari el seu compliment). Posteriorment es van analitzar els recursos residencials existents i els instruments a l’abast del municipi, tant interns com externs.

A partir d’aquí es va definir el Pla d’actuació que constava de 3 programes i 6 actuacions bàsiques:

Aquest programa va permetre anar més enllà dels objectius inicials vinculats als habitatges buit i vandalitzats per abordar la promoció de nou habitatge, però també la rehabilitació dels entorns històrics del municipi.

El repte que ara s’obre per fer possible l’activació de les principals actuacions previstes és gran, però de ben segur valdrà la pena posar tot l’esforç en fer-ho possible.