Pla Local d’Habitatge de Badia del Vallès - Celobert CooperativaPla Local d’Habitatge de Badia del Vallès - Celobert Cooperativa

Pla Local d’Habitatge de Badia del Vallès

Durant la primera meitat del 2021 hem treballat amb l’Ajuntament de Badia del Vallès i la Diputació de Barcelona en la primera fase d’anàlisi i diagnosi de la situació de l’habitatge del Pla Local d’Habitatge del municipi.

 

Fase d’anàlisi

Hem treballat amb dades estadístiques i cartogràfiques, així com amb estudis en matèria d’habitatge i urbanisme realitzats pel propi Ajuntament o amb el suport d’administracions de rang superior (Àrea Metropolitana de Barcelona, Diputació de Barcelona i Generalitat). Aquesta anàlisi documental s’ha complementat amb informació qualitativa recollida a partir d’entrevistes amb els equips tècnics municipals i els responsables polítics, tant del govern municipal com de l’oposició.

 

Fase de diagnosi

A partir de l’anàlisi quantitatiu i qualitatiu, hem desenvolupat la diagnosi conjuntament amb els equips tècnics i polítics municipals mitjançant una matriu DAFO -debilitats, amenaces, fortaleses i oportunitats- que hem complementat amb les aportacions recollides en entrevistes a representants de l’Associació de veïns, la Plataforma d’afectats per la hipoteca (PAH), administració de finques, i la Parròquia de la Mare de Déu de la Mercè.

 

La fase d’anàlisi i diagnosi ha estat clau per radiografiar la situació de l’habitatge al municipi i plantejar els reptes i oportunitats de futur que es plantegen.


Reptes
 • Vulnerabilitat social i econòmica de la població.
 • Pèrdua de població jove i envelliment de la població.
 • Necessitat imperiosa de rehabilitació del parc i de retirada d’elements d’amiant presents a la majoria d’edificis.
 • Homogeneïtat tipològica del parc d’habitatge.
 • Imminent desqualificació de la pràctica totalitat del parc, en règim de protecció oficial des de la creació de Badia als anys 70.
 • Mantenir l’assequibilitat de l’habitatge.
 • Generar nou habitatge al municipi.

Oportunitats
 • Creació de sinèrgies amb pols d’activitat econòmica de l’entorn.
 • Ampli potencial de rehabilitació i millora de l’eficiència energètica dels edificis.
 • Possibilitat d’accedir als fons europeus de recuperació post-pandèmia, així com a altres ajuts a la rehabilitació.
 • Disponibilitat d’espai lliure en sòl urbà consolidat per crear nous habitatges.
 • Dinàmiques productives de col·laboració amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, la Diputació de Barcelona i les entitats socials i veïnals actives al municipi.

Procés participatiu

L’Ajuntament de Badia ha implementat un procés participatiu per fer partícip al veïnat i recollir les seves aportacions de cara a la fase de pla d’acció del Pla. S’han organitzat dues sessions -una amb joves i l’altra amb gent gran- i s’ha distribuït una enquesta oberta a tota la ciutadania.

 

Fase Pla d’acció

Inici juliol 2021