Pla local d’habitatge del Prat de Llobregat

Durant la tardor del 2019 vam treballar en l’anàlisi i diagnosi de l’habitatge al Prat de Llobregat conjuntament amb la geògrafa Montserrat Mercadé. Aquest estudi va iniciar el camí cap a la redacció del futur Pla Local d’Habitatge 2021 – 2026 impulsat per l’Ajuntament.

 

Aquest treball es realitza 10 anys després de l’aprovació de l’anterior PLH l’any 2010 i que va estar vigent fins al 2016. Aquests anys transcorreguts han implicat un fort canvi, tant en les necessitats i problemàtiques vinculades a l’habitatge, com en els instruments disponibles per fer-hi front, i per tant, també en els elements d’anàlisi a abordar.

 

Aquest treball d’anàlisi i diagnosi de l’habitatge s’ha estructurat entorn a: la situació de les persones que viuen al municipi; el mercat immobiliari; l’estat de conservació del parc d’habitatges i la seva accessibilitat; el planejament urbanístic; els recursos residencials del municipi; i les iniciatives en curs al municipi. Hem treballat a partir de diferents dades estadístiques i informes elaborats anteriorment en relació a l’habitatge, com l’enquesta de Relacions veïnals i convivència elaborada per l’AMB (2018) que ens ha aportat dades desagregades per districtes. Un dels aspectes claus de l’anàlisi ha estat l’estudi detallat dels recursos residencials disponibles i de les iniciatives municipals que s’estan duent a terme en el camp de l’habitatge. Així, les noves actuacions que ja s’han iniciat durant l’any 2020 han de servir com a punt de partida per a les futures propostes. Cal destacar que el Prat de Llobregat té un important nombre d’habitatges de promoció pública, principalment en règim de compravenda i aquest fet té un impacte en el parc i en el mercat municipal.

 

En el treball desenvolupat ha estat clau l’intercanvi d’informació, i criteris tant amb els equips tècnics municipals que treballen entorn de l’habitatge com amb els diferents agents socials del municipi en aquest camp.

 


Entrevistes amb els equips municipals

Ens vam entrevistar amb els responsables dels diferents equips municipals que treballen en relació a l’habitatge: Prat Espais, Serveis de ciutat i territori, Acció social, Servei de Mediació Comunitària i Convivència, el Pla d’Actuació de Sant Cosme, Servei de Joventut, Servei de Gent Gran, Servei de Nova ciutadania i la Policia local. Aquestes trobades van permetre recollir les dades i informació qualitativa dels diferents serveis municipals.


Entrevistes amb col·lectius i entitats

Ens vam entrevistar amb la Cooperativa Obrera de Viviendas, la PAH-Prat, representants de les Associacions de veïns i veïnes dels diferents barris del municipi, representants de les immobiliàries del municipi i la Fundació Rubricatus. Aquestes sessions han permès recollir la opinió en relació a la situació de l’habitatge al municipi i començar a apuntar futures propostes d’actuació, així com detectar les principals problemàtiques des de diverses perspectives.


Sessió de diagnosi participativa

En la fase de diagnosi vam generar una matriu de DAFO (debilitats, amenaces, fortaleses  i oportunitats), tant de la situació de l’habitatge al municipi, com dels serveis i recursos residencials existents per donar-hi resposta. Aquesta diagnosi la vam fer conjuntament amb els equips municipals en una sessió conjunta que va permetre que els diferents equips que treballen en l’àmbit de l’habitatge es trobessin i poguessin compartir diferents punts de vista dels serveis que estan desenvolupant, oferint una mirada transversal i multidisciplinar.


 

A finals de 2019 es va finalitzar l’estudi d’anàlisi i diagnosi de l’habitatge amb la seva presentació i posteriorment vam treballar en la redacció del Pla d’acció del Pla Local d’Habitatge. L’estudi d’anàlisi i diagnosi plantejava diferents reptes on el PLH haurà de donar resposta:

 

  • Reforçar l’acompanyament individualitzat de les unitats de convivència en situació d’exclusió residencial o en risc de ser-hi.
  • Atendre els diferents col·lectius en situació de vulnerabilitat en relació a l’habitatge.
  • Generar un parc d’habitatge assequible divers i que faciliti la integració.
  • Gestionar el parc assequible municipal de manera propera i de qualitat.
  • Impulsar la millora dels habitatges i entorns més vulnerables.
  • Impulsar la millora energètica i l’ús d’energies renovables.
  • Reforçar la col·laboració público – social – comunitària – privada.
  • Corresponsabilitzar a la propietat del bon ús dels seus habitatges.
  • Incorporar la perspectiva de gènere a les polítiques d’habitatge.

 

 

Per a la redacció del Pla d’acció de les actuacions s’ha engegat el procés participatiu, dissenyat per Celobert amb la campanya: Ara més que mai, parlem d’habitatge i en el marc de la situació sanitària s’ha desenvolupat de forma telemàtica amb la participació de la ciutadania i les entitats organitzades tant en l’enquesta com en les sessions temàtiques de la Taula Local d’Habitatge.

 

El Pla Local d’Habitatge del Prat de Llobregat planteja 4 eixos estratègics, 38 actuacions i un pressupost de 25M€ per al seu desenvolupament els propers 6 anys:

 

 

 

En paral·lel a la redacció del Pla Local d’Habitatge l’Ajuntament impulsa la declaració del Prat com a Àrea de Mercat Tens per a l’aplicació de la llei de regulació de lloguers fins al 2026 i la declaració del municipi com a Àrea de Tanteig i Retracte per a l’impuls de l’adquisició d’habitatges existents i poder ampliar el parc d’habitatge assequible de forma distribuïda.