Pla Local d’Habitatge de Santa Coloma de Gramenet - Celobert CooperativaPla Local d’Habitatge de Santa Coloma de Gramenet - Celobert Cooperativa

Pla Local d’Habitatge de Santa Coloma de Gramenet

La tardor de 2017 vam iniciar l’elaboració dels treballs previs per la redacció del Pla local d’habitatge (PLH) de Santa Coloma de Gramenet conjuntament amb la geògrafa Montserrat Mercadé. El projecte va consistir en la redacció del document que ha servit de base per al Pla Local d’Habitatge i la dinamització d’un procés de participació per recollir les aportacions de la ciutadania.

 

Fase d’anàlisi

En la fase d’anàlisi ens vam centrar en l’estudi de la situació de les persones que viuen a Santa Coloma, en l’estat de conservació del parc d’habitatges i la seva accessibilitat, el mercat immobiliari, el planejament i els recursos disponibles del municipi. Un dels aspectes claus de l’anàlisi va ser l’estudi detallat dels recursos disponibles i iniciatives municipals que s’estan duent a terme en el camp de l’habitatge, entre elles l’important treball que es realitza per facilitar l’atenció i igualtat de les dones a la Ciba, o el projecte renovem els barris, l’Àrea de Conservació i Rehabilitació del carrer Pirineus.

 

Reconèixer la feina que es realitza des d’un municipi, analitzar les seves mancances i potencialitats i estudiar les possibilitats de millora, és un dels processos clau en la redacció d’un PLH i un aspecte que caracteritza la manera de treballar de Celobert en l’elaboració dels plans d’habitatge.

 

Fase de diagnosi

En la fase de diagnosi vam detectar les debilitats i fortaleses de la situació de l’habitatge i dels serveis existents del municipi, una tasca imprescindible per poder proposar actuacions específiques per Santa Coloma de Gramenet que potenciïn els seus punts forts i solucionin les situacions problemàtiques. Aquesta diagnosi la vam fer conjuntament amb els equips municipals en diferents sessions que, més enllà de treballar el document pel futur Pla d’habitatge, van servir perquè les persones dels diferents equips municipals es trobessin i poguessin compartir diferents punts de vista del treball que estan desenvolupant. Unes trobades molt enriquidores que permeten establir nous ponts i que esperem que els hi facilitin el desenvolupament de polítiques transversals en un futur.

 

Complementàriament al document elaborat vam dinamitzar un procés participatiu per tal d’incorporar al projecte les aportacions de la ciutadania.

 

El procés participatiu es va desenvolupar a partir de les següents accions:


1 | Enquesta en línia i a peu de carrer

Va permetre recollir l’opinió del màxim número de persones possible en relació a la situació de l’habitatge al municipi i quines haurien de ser les actuacions a portar a terme.


2 | Sessió de diagnosi participativa i primeres propostes

Es va convidar a col·lectius que treballen en relació l’habitatge i a la ciutadania en general i va servir per:

   • Realitzar una diagnosi compartida sobre la situació de l’habitatge al municipi
   • Identificar les actuacions que caldria desenvolupar per donar resposta a les principals problemàtiques identificades.

3 | Sessió de priorització de propostes

Els objectius de la sessió van ser els següents:

   • Avaluar les propostes realitzades i incloses al document de Treballs previs per a la redacció del pla local d’habitatge de Santa Coloma de Gramenet.
   • Incloure noves actuacions que es considerin necessàries i no estiguin incloses a les propostes presentades.
   • Prioritzar les actuacions més necessàries, en matèria d’habitatge.

 

Fase Pla d’acció

Finalment s’han desenvolupat el pla d’acció que inclou els 7 grans reptes que aborda el PLH, els 5 eixos estratègics, les 58 actuacions, els objectius quantificables, el calendari, pressupost i finançament i l’organigrama entorn a l’habitatge que l’haurà de fer possible.

Reptes

El PLH planteja 7 grans reptes que hauran de permetre donar resposta a les principals necessitats entorn a l’habitatge que ha d’abordar Santa Coloma de Gramenet.

 • Reforçar la mediació i els ajuts per facilitar el manteniment de l’habitatge
 • Mobilitzar l’habitatge privat cap al lloguer assequible
 • Incrementar el parc d’habitatge assequible
 • Millorar la gestió del parc públic
 • Fomentar la rehabilitació per revertir la segregació socio-espacial
 • Reforçar l’acompanyament a les comunitats
 • Atendre el repte de l’envelliment de la població

 

Eixos estratègics

El PLH planteja 5 grans eixos estratègics. En aquest pla ha estat clau el treball entorn a 2 eixos en els quals Santa Coloma fa anys que hi desenvolupa un treball decidit i innovador, que ha comptat amb el reconeixement i el finançament català i europeu. Es tracta de l’acompanyament a les comunitats de veïns i veïnes en la seva pròpia organització i millora tant de la convivència com del propi edifici, i al treball transversal entorn al gènere, per garantir una mirada i una atenció que garanteixi els mateixos drets per a dones i homes.

Els eixos previstos són els següents:

 • Prevenir i atendre la pèrdua de l’habitatge i l’emergència
 • Ampliar i gestionar el parc d’habitatge assequible i social
 • Regenerar els barris
 • Acompanyar a les comunitats
 • Incorporar la perspectiva de gènere.

 

 

Acompanyar el procés de definició del pla local d’habitatge de Santa Coloma de Gramenet ens ha permès aprofundir en l’abordatge de la perspectiva de gènere en les polítiques d’habitatge, des de l’anàlisi de les dades i la realitat, fins a la implementació de polítiques, que intentarem traslladar als municipis als quals acompanyem a partir d’ara.

 

Font imatge portada | Rehacsa