Pla Local d’Habitatge de Mataró - Celobert CooperativaPla Local d’Habitatge de Mataró - Celobert Cooperativa

Pla Local d’Habitatge de Mataró

Des de Celobert, juntament amb la Montserrat Mercadé, hem realitzat el Pla Local d’Habitatge de Mataró encarregat per la Diputació de Barcelona.

En la primera fase d’Anàlisi i Diagnosi del Pla vam elaborar un anàlisi exhaustiu de les dades disponibles de diferents fonts. Una informació quantitativa que vam completar amb dades qualitatives a partir de vàries entrevistes a agents clau de la ciutat, tant de personal de l’Ajuntament com d’entitats externes que treballen qüestions relacionades amb l’habitatge. Un dels objectius principals d’aquesta fase era conèixer la situació de l’habitatge al municipi amb una visió global incloent diferents punts de vista per obtenir una radiografia completa de les diferents temàtiques:

 • L’emmarcament territorial
 • Les persones
 • El parc d’habitatge construït
 • El mercat
 • El planejament
 • El parc d’habitatge destinat a polítiques socials
 • La capacitat d’intervenció municipal

A partir d’aquesta informació vam elaborar la diagnosi que va servir per detectar els 6 reptes principals a abordar amb el Pla Local d’Habitatge (PLH) i dos mecanismes clau de la política d’habitatge del municipi.

Reptes

 1. Atendre tant les persones en situació de vulnerabilitat residencial severa com a la població sense capacitat d’accedir al mercat lliure.
 2. Mobilitzar habitatge privat cap al lloguer assequible.
 3. Promoure nou habitatge assequible de lloguer i incentivar models alternatius de tinença, accés i ús de l’habitatge.
 4. Millorar la gestió del parc públic.
 5. Fomentar la rehabilitació, especialment en entorns vulnerables, per revertir la segregació socio-espacial.
 6. Garantir la funció social de l’habitatge i evitar-ne els usos anòmals.

Mecanismes

 1. Establint models de governança que reforcin el lideratge municipal i la implicació d’altres agents locals.
 2. Millorant l’atenció a la ciutadania en relació a l’habitatge.

Un cop establert el punt de partida es va elaborar el document de propostes, amb la participació activa de les persones responsables dels diferents serveis de l’ajuntament, es van decidir els objectius, les estratègies i les actuacions a incloure al PLH.

L’objectiu general del Pla és garantir el dret a l’habitatge de la ciutadania de Mataró, amb els següents objectius específics:

 1. Disposar d’habitatge assequible adequat a la capacitat econòmica de la població
 2. Evitar la pèrdua de l’habitatge habitual i fer front a la pobresa energètica
 3. Millorar l’estat dels habitatges i l’acompanyament municipal en la seva millora
 4. Protegir l’ús residencial i el bon ús del parc d’habitatges
 5. Revertir la segregació socio-espacial i fomentar la bona convivència
 6. Reforçar el paper municipal en la política d’habitatge i la coordinació amb altres agents

 

El Pla Local d’Habitatge es va aprovar en la Junta de Govern del 4 de juny i es va donar compte en el Ple celebrat el 7 de juny.