Pla Local d’Habitatge de Montgat - Celobert CooperativaPla Local d’Habitatge de Montgat - Celobert Cooperativa

Pla Local d’Habitatge de Montgat

Celobert ha col·laborat amb el Taller d’arquitectura i territori, slp i amb Montserrat Mercadé en la redacció del Pla local d’habitatge de Montgat encarregat per la Diputació de Barcelona. L’encàrrec consistia en l’elaboració del pla local del municipi com a prova pilot per a l’avaluació de la nova metodologia de redacció de plans locals plantejada per la Gerència de Serveis d’Habitatge, Urbanisme i Activitats de la Diputació de Barcelona.

Aquest marc del treball ha donat una major llibertat per assajar propostes i metodologies de treball. Donada la diversitat de problemàtiques relacionades amb l’habitatge al municipi es va abordar un estudi particularitzat dels diferents barris per tal de plantejar actuacions que permetessin una millorar de les diferents problemàtiques.

Finalment es va definir una proposta:
Integral: ja que s’aborda la problemàtica de l’habitatge  des de diferents angles per desenvolupar actuacions amb major incidència.
(situació territorial, condicions de conservació i ús, planejament, persones, organització municipal).
Realista: Ja que visibilitza allò que es fa per poder millorar-ho; promou la coordinació amb entitats supralocals (principalment OLH) per millorar la resposta a la ciutadania; planteja actuacions de baix cost amb impacte significatiu; planteja actuacions finançables per altres agents.
Integrada: Dóna un paper clau als serves territorials i personals de Montgat; Proposa la creació d’òrgans de coordinació interns (polítics i tècnics).

Aquesta proposta preveu diferents programes entre els quals s’inclou el Programa 2: “Foment de models alternatius d’accés i tinença de l’habitatges” que inclou diferents accions que permetran la difusió a la població i la fomació a professionals de l’Ajuntament i actuacions d’aplicació de masoveria urbana i cooperatives de cessió d’ús.