Pla pel Dret a l’Habitatge de Barcelona - Celobert CooperativaPla pel Dret a l’Habitatge de Barcelona - Celobert Cooperativa

Pla pel Dret a l’Habitatge de Barcelona

Al novembre de 2015 vàrem començar a redactar el nou Pla pel Dret a l’Habitatge de Barcelona 2016-2026 conjuntament amb la cooperativa Lacol. Finalment, després de més d’un any de treball, el gener de 2017 el Plenari de l’Ajuntament va aprovar el document definitiu.

El Pla és l’instrument que determinarà la política municipal d’habitatge en un moment clau on s’han d’aportar solucions urgents a l’emergència habitacional que pateix la ciutat de Barcelona i plantejar estratègies a mig i llarg termini que permetin revertir la situació actual.

Aquest Pla significa un gran repte per a la ciutat de Barcelona i també per nosaltres i representa una oportunitat única per incorporar noves actuacions en la política municipal: nous models d’accés a l’habitatge, activació d’habitatge en desús, impuls de l’economia social i solidària…

El Pla aporta alguns elements nous que ens agrada destacar, tant pel que fa al contingut com a la forma i com aquest s’ha generat.

Pel que fa al com, s’ha pensat amb la participació de la ciutadania (amb 21 sessions on s’han recollit diagnosi i propostes) i amb les aportacions dels equips tècnics de cada districte. S’ha elaborat un document específic per cadascun dels 10 districtes de la ciutat, que ha permès avaluar la situació en cadascun d’ells: quines eren les actuacions clau a desenvolupar-hi i com ajustar aquelles que ja es desenvolupaven.

Per facilitar la definició de compromisos i el seguiment del compliment del Pla per part dels partits polítics i de les entitats socials s’han elaborat fitxes per a cadascuna de les actuacions proposades.

Els 7 reptes que el Pla aborda són:

  1. Reforçar la mediació i els ajuts per facilitar l’accés i el manteniment de l’habitatge
  2. Evitar la substitució d’habitatges i protegir als residents
  3. Incrementar el parc públic d’habitatge
  4. Mobilitzar el parc privat cap a l’habitatge assequible
  5. Desenvolupar una política activa de rehabilitació que potenciï els entorns més vulnerables
  6. Contribuir a la garantia de la funció social de l’habitatge i evitar-ne els usos anòmals
  7. Preparar la ciutat per a l’envelliment de la població

Per fer-ho possible serà necessari reforçar els mecanismes d’atenció i intercanvi amb la ciutadania i millorar el coneixement del parc residencial i la població demandant.