Pla especial urbanístic per a la regulació de l’ús d’habitatge d’ús turístic a Castelldefels - Celobert CooperativaPla especial urbanístic per a la regulació de l’ús d’habitatge d’ús turístic a Castelldefels - Celobert Cooperativa

Pla especial urbanístic per a la regulació de l’ús d’habitatge d’ús turístic a Castelldefels

A Castelldefels, com a molts d’altres municipis catalans han proliferat els darrers anys els habitatges d’ús turístic (HUTs). Aquest augment de la seva presència ha interferit en la disponibilitat d’habitatge de lloguer als municipis i alhora ha condicionat els preus del mercat. En aquest sentit, els HUTs posen clarament de manifest el difícil encaix de l’habitatge, al coincidir en un objecte, un dret bàsic (clau per a l’assoliment de molts altres drets), un bé privat vinculat al dret a la propietat i un bé del mercat immobiliari.

En el cas de Castelldefels, la implantació d’habitatges d’ús turístic s’ha donat de manera rapidíssima i amb una forta concentració en alguns àmbits, el que ha produït episodis de conflictes de convivència i al risc de desplaçament de població.

L’increment exponencial de la petició de llicències, que va arribar a apropar-se al centenar el primer semestre de 2018 va fer que l’Ajuntament de Castelldefels plantegés la necessitat de redactar un instrument urbanístic per regular les condicions urbanístiques per a la implantació d’aquesta activitat per minimitzar el possible impacte negatiu d’aquest ús al municipi, principalment en termes de la protecció de l’’habitatge habitual, tot mantenint un equilibri entre el model turístic i l’adequada convivència.

Així doncs, s’ha redactat un pla especial per a la regulació urbanística dels HUT a Castelldefels amb els següents objectius:

  • Garantir la prevalença del dret a l’habitatge
  • Assegurar una mixtura adequada entre els usos relacionats amb les activitats econòmiques i els teixits residencials
  • Conservar la qualitat de l’’espai públic i garantir el funcionament dels serveis públics
  • Preservar la convivència veïnal
  • Permetre un desenvolupament econòmic sostenible i equilibrat

 

Des de Celobert hem redactat la memòria social del document que permet identificar les necessitats d’habitatge habitual al municipi, tant habitatge a preu de mercat com assequible, així com identificar l’habitatge assequible existent i el potencial de creació de nou habitatge assequible.

Aquesta informació ha permès justificar la necessitat de regular els HUTs al municipi per garantir la prevalença del dret a l’habitatge, ja que la demanda d’habitatge principal i assequible registrada és superior al parc actual del qual disposa el municipi, tenint en compte el potencial urbanístic. Així doncs, per donar resposta a la demanda caldrà captar o adquirir habitatge en el mercat lliure i per tant, és important evitar possibles pressions que afectin la pèrdua d’habitatge habitual i en conseqüència la necessitat de generar més habitatge assequible.

Des de Celobert, estem especialment satisfetes de poder contribuir a la defensa del dret a l’habitatge, en aquest cas des de la planificació urbanística, per tal que l’urbanisme incorpori, de manera cada vegada més decidida, la defensa del dret a l’habitatge com un dels seus objectius bàsics, donat l’elevat potencial que aquestes accions poden tenir.