Revitalització del nucli antic de Gironella - Celobert CooperativaRevitalització del nucli antic de Gironella - Celobert Cooperativa

Revitalització del nucli antic de Gironella

L’any 2017, la Diputació de Barcelona, conjuntament amb l’Ajuntament de Gironella, ens va encarregar l’elaboració d’un projecte de revitalització del nucli antic del municipi. Per desenvolupar la proposta hem treballat amb la cooperativa Raons, responsables de realitzar les sessions de participació ciutadana, i Montserrat Mercadé, que ha realitzat l’anàlisi socioeconòmic.

El nucli antic està vivint un procés de pèrdua de població i envelliment que té com a conseqüència l’abandonament dels habitatges, la disminució del comerç i de les activitats socials i culturals, un procés que en redueix l’atractiu, tant pel veïnat com per la població de l’entorn. Per aquest motiu l’Ajuntament vol iniciar un pla d’intervenció integral que actuï en diferents aspectes, millorant l’estat actual de l’espai públic i els edificis, potenciant el seu atractiu històric i fomentant la realització d’activitats.

Per l’elaboració de l’anàlisi i la diagnosi, hem combinat l’anàlisi quantitatiu de diferents fonts estadístiques, el treball de camp i l’anàlisi qualitatiu, que s’ha enriquit amb la participació del veïnat que ha aportat la seva visió i experiència.

 

A partir dels resultats de la diagnosi es van determinar els objectius específics del Pla i les estratègies per assolir-los.

 

Objectius específics
 • Objectiu 1: Atreure població resident i fomentar l’ocupació dels habitatges buits.
 • Objectiu 2: Millorar la qualitat de vida de la població resident al nucli i incentivar la seva permanència.
 • Objectiu 3: Atraure visitants al nucli antic, tant residents de Gironella, com de la comarca, turistes o excursionistes.
 • Objectiu 4: Dinamitzar l’activitat econòmica, comercial i cultural del nucli antic.

 

Estratègies transversals
 • Posar en valor el patrimoni arquitectònic i cultural, reforçar els trets característics i singulars del nucli històric de Gironella, per tal que actuï com a reclam per a visitants i futurs residents.
 • Fer partícips als veïns i veïnes de Gironella, especialment als habitants i entitats del nucli històric, de les polítiques d’actuació a desenvolupar, creant espais d’informació, co‐creació i seguiment del pla d’actuació.

 

I finalment es va elaborar el Pla d’acció que proposa 15 actuacions dividides en 3 programes:

 
Pla d’acció

 • Programa A: Activació i rehabilitació del parc residencial
 1. Activació d’habitatges buits
 2. Impuls a la rehabilitació
 3. Rehabilitació mitjançant plans d’ocupació
 4. Impuls de la masoveria urbana
 5. Suport a la creació d’una cooperativa d’habitatges

 • Programa B: Millora de l’espai públic
 1. Millora dels carrers del nucli
 2. Adequació de places d’aparcament per a persones residents i per a visitants
 3. Potenciació de l’entorn del nucli

 • Programa C: Promoció d’activitats culturals, econòmiques i serveis
 1. Incentius a l’obertura d’activitats en plantes baixes
 2. Creació d’equipaments com a motor d’ocupació
 3. Reforç de les activitats al nucli
 4. Impuls d’esdeveniments culturals al nucli
 5. Reforç de la ruta del patrimoni històric
 6. Suport a entitats locals pel desenvolupament d’activitats al nucli
 7. Ampliació dels serveis municipals al nucli

 

Les diferents accions previstes es van calendaritzar a partir dels resultats obtinguts durant el procés de participació, la facilitat d’implantació i el seu cost, prioritzant aquelles accions més viables tant a nivell econòmic com de gestió i que tenien més interès pel veïnat.