Indicadors pel seguiment del Pla pel Dret a l’Habitatge de Barcelona - Celobert CooperativaIndicadors pel seguiment del Pla pel Dret a l’Habitatge de Barcelona - Celobert Cooperativa

Indicadors pel seguiment del Pla pel Dret a l’Habitatge de Barcelona

El 2015-16 vam redactar el Pla pel Dret a l’Habitatge de Barcelona, un cop aprovat el pla hem seguit treballant en el seu seguiment i avaluació.

Al llarg del 2017, aquesta feina ha implicat l’establiment dels indicadors de seguiment del propi Pla i la definició de les actuacions a desenvolupar per fer-lo possible. Per desenvolupar les dues tasques s’ha partit de les 59 actuacions previstes al PDHB i s’han establerts els principals elements per donar compliment al compromisos municipals i fer-ne seguiment.

Alhora, s’ha donat suport en temes vinculats amb l’encaix del Pla municipal amb els plans d’administracions supralocals, com el Pla Territorial Sectorial de l’Habitatge de Catalunya o el Plan Estatal de Vivienda. Així com en l’elaboració dels materials divulgatius per donar a conèixer el propi PDHB.