Creació i dinamització de la Taula d’habitatge de Vilafant - Celobert CooperativaCreació i dinamització de la Taula d’habitatge de Vilafant - Celobert Cooperativa

Creació i dinamització de la Taula d’habitatge de Vilafant

Celobert hem treballat amb l’Ajuntament de Vilafant en el procés de creació i desenvolupament de la nova Taula d’habitatge. Prèviament a l’inici del nostre acompanyament, l’Ajuntament havia iniciat el procés de treball entorn a l’habitatge amb l’elaboració de dos estudis que oferien un punt de partida analític i de diagnosi de la situació a Vilafant en relació a l’habitatge.

Amb la creació de la Taula d’Habitatge es volia anar més enllà de l’anàlisi per a partir dels documents existents idefinir quines podien ser les polítiques municipals d’habitatge. Per fer-ho possible es va constituir la Taula d’Habitatge de Vilafant, integrada per l’alcaldessa de Vilafant, els equips tècnics municipals, representants dels diferents partits polítics presents al consistori i una representant de l’Oficina d’Habitatge de l’Alt Empordà.

El treball es va desenvolupar en 3 fases per tal d’aconseguir:

  • Establir una diagnosi compartida
  • Acordar unes línies de treball clares i les estratègies per donar-hi resposta
  • Definir les actuacions bàsiques.
1 Diagnosi compartida

En la primera sessió de la Taula d’Habitatge vam realitzar d’una diagnosi compartida amb les persones assistents a partir de la construcció d’una matriu DAFO (debilitats – amenaces – fortaleses – oportunitats). Aquesta diagnosi compartida serveix per disposar d’un punt de partida acordat que defineix clarament les problemàtiques i fortaleses del municipi.

En aquesta sessió també es van definir els temes de treball de la fase 2 i es va establir la dinàmica de treball de la Taula.

2 Estratègies i línies de treball

A partir de la primera sessió es van definir els centres d’interès del municipi entorn a l’habitatge i es van programar 3 sessions per treballar possibles mecanismes  per donar-hi resposta que l’Ajuntament pogués aplicar. Així doncs, es van treballar en propostes, aportades per l’equip de Celobert entorn a 6 grans temes:

  • Mobilització de l’habitatge existent cap al lloguer assequible
  • Potenciació de la rehabilitació per activar habitatge buit
  • Nous models per facilitar la generació d’habitatge assequible
  • Incentivació de la rehabilitació per promoure nous models
  • Prevenció i atenció del risc de pèrdua de l’habitatge
  • Conflictivitat veïnal arrel d’ocupacions d’habitatges
3 Definició d’actuacions

A partir d’aquestes sessions es varen identificar els grans reptes de la política d’habitatge municipal i es va establir el pla d’acció per assolir-los.

Treballar amb la gent de Vilafant a partir de la creació d’un espai de trobada entorn a l’habitatge obert a tots els equips tècnics i polítics municipals, va ser un autèntic plaer. Vam poder identificar, a partir de totes les sensibilitats, aquells punts clau que han de permetre que Vilafant arrenqui una política d’habitatge estructurada, més enllà de les actuacions que ja es desenvolupen per part del Consell comarcal, i tot, amb unes ganes conjuntes de pensar en el millor per al municipi.

 

Vols conèixer millor com treballem?Aquí us expliquem com des de Celobert abordem la redacció d’un Pla d’Actuació Municipal d’Habitatge, que vam començar a assajar precisamente a Vilafant amb aquest projecte.