Vallcarca Rebrota: finalistes al concurs d’idees per Vallcarca - Celobert CooperativaVallcarca Rebrota: finalistes al concurs d’idees per Vallcarca - Celobert Cooperativa

Vallcarca Rebrota: finalistes al concurs d’idees per Vallcarca

Hem obtingut la primera  menció del Concurs d’idees, amb la proposta VALLCARCA REBROTA elaborada conjuntament amb la Lorena Rius i Raons Públiques.

Vam decidir presentar-nos al concurs perquè volíem aportar el nostre granet de sorra a la reconstrucció d’un barri que confiem que rebrotarà aviat i esperem que la nostra aportació, des del coneixement tècnic i urbanístic, serveixi per enriquir el debat entre veïnes i faciliti el disseny de la Vallcarca del futur. Ens agrada pensar que amb la nostra proposta hem contribuït en un procés col·lectiu que posa l’urbanisme al servei de les persones i que possiblement serà exemple per altres barris.

 

VALLCARCA REBROTA

El desenvolupament parcial del planejament previst a l’àmbit del concurs ha comportat la pràctica desaparició del casc antic de Vallcarca i ha fet sorgir un procés de reivindicació que ha conduït a la creació de diferents espais veïnals. La redacció del planejament que sorgeixi d’aquest concurs haurà d’articular aquesta realitat. Per fer-ho, la proposta integra dues vessants: una urbana que recull els valors previstos al concurs i una de procés participatiu que recollint els espais de reivindicació, concertació i diàleg entre administració, veïnat, entitats i propietat existents, articuli un nou acord i marc de treball que permeti recuperar l’entorn com un barri compartit i viscut per tots els veïns i veïnes.

 

REPROGRAMAR ELS ESPAIS URBANS I LES FUNCIONS AMBIENTALS

L’entorn del concurs ha d’afavorir la continuïtat entre espai natural i ciutat. Es proposa un nou parc que és ciutat i muntanya, a on es minimitzen els moviments de terres, es preserva la permeabilitat del sòl i es posa en valor el pendent del terreny. Un pendent que és parc lineal, parc mirador, parc connector, parc d’espais de trobada, parc agrícola…., parc viscut. Aquest parc permetrà introduir  horts urbans com a element clau de socialització de veïns i veïnes i com a potenciador de la biodiversitat. A l’alliberar l’espai central es concentra l’edificació a les vores per acompanyar el doble nivell del barri i afavorir les connexions amb els Jardins de Maria Baldó i Mercè Rodoreda. La permeabilitat del sòl es manté a l’espai privat on es minimitza la urbanització d’interiors d’illa. Les edificacions s’orienten a sud – sudest per aprofitar la insolació i el desnivell del terreny per evitar l’ombra entre edificacions. La normativa de la Modificació del PGM introduirà l’exigència que les edificacions siguin d’alta eficiència energètica i en els concursos d’edificació per als habitatges situats sobre sòl públic caldrà garantir que l’edificació compleixi l’estàndard passiu classe A, i que tendeixi a A+.

 

RECUPERAR L’ESPAI PÚBLIC I EQUIPAR EL BARRI RECUPERANT ELS LLOCS DE MEMÒRIA

Es generen petites places que lliguen el barri i el parc i permeten acollir diversitat d’activitats: espais de joc i trobada, petits concerts, mercat a l’aire lliure. Es reforça la recuperació dels llocs de memòria com Can Carol, l’Antic Consulat i els jardins que l’envolten, que es transformen en equipaments, se n’allunya l’edificació per recuperar-ne les visuals i són els referents dels recorreguts proposats.

Es preveuen dues petites places, la plaça central que enllaça la sortida del metro i Can Carol i s’obre cap a la cota alta del barri. Aquesta plaça es protegeix de l’avinguda Vallcarca i trasllada, a l’interior del barri, l’activitat de la plaça del metro. L’altra plaça, connecta el parc amb els Jardins de Maria Baldó i obre el parc a la part alta del barri. El parc genera dos recorreguts bàsics: nord – sud que enllaça l’avinguda Vallcarca amb Gustavo Bécquer i est – oest que connecta Can Carol amb la pròpia plaça a l’avinguda Vallcarca i la Casa Consultat i que es bifurca per facilitar la connexió cap a la part alta de l’avinguda i el CAP.

S’integra la gestió de l’aigua en la proposta amb un sistema complex de captació i ús de l’aigua al servei dels horts i el parc, amb la creació de dos dipòsits a diferent cota per abastir els horts.

 

REFORÇAR LA IDENTITAT DEL BARRI I LA SEVA INTEGRACIÓ URBANA

Es preserven les edificacions existents, desafectant l’illa entre l’avinguda Vallcarca i els carrers Farigola i Cambrils. Caldrà replantejar l’alineació del carrer Farigola. Es recupera el concepte de casa taller i baix comercial. Per garantir que els comerços serveixen al barri s’acompanyarà la MPGM d’una revisió del Pla d’usos. Es proposen tipologies que permetin acollir diferents perfils socioeconòmics, adaptar-se als règims de tinença, a la preponderància de l’habitatge públic  i al tipus de promoció. Els edificis privats es construiran sobre un parcel·lari petit i de baixa altura que farà necessari definir una nova qualificació urbanística: 12v (casc antic Vallcarca).

El parc públic, serà de lloguer i cooperatiu en cessió d’ús, per afavorir la diversitat de nivells de renda i introduir un model col·lectiu en la concepció de l’edifici i l’entorn. El lloguer s’ubicarà amb front a l’avinguda Vallcarca per generar parcel·les de major dimensió, però que garanteixin la fragmentació en planta i altura. L’habitatge cooperatiu se situarà al carrer Gustavo Bécquer i generarà espais col·lectius i de taller vinculats als horts i es facilita la interacció amb l’entorn de l’Antic Consulat. També es destinarà a habitatge cooperatiu el sòl cedit en concepte d’aprofitament mig per la UA-4 que se situarà a la cantonada entre els carrers Farigola, Calendau i Cambrils i facilitarà la relació directa amb Can Carol. Es podrà integrar a aquest solar l’actual fusteria.

 

GARANTIR L’ACCESSIBILITAT UNIVERSAL

L’àmbit s’entén com una superilla no accessible al vehicle i que afavoreix la mobilitat sostenible a peu, i en bicicleta i la connexió directa al transport públic. Es preveu traslladar la sortida del metro a la nova plaça central, la construcció d’un carril bici a l’avinguda Vallcarca i una nova parada d’autobús.  La connexió entre l’avinguda Vallcarca i el carrer Gustavo Bécquer compta amb el suport d’unes escales mecàniques per salvar el talús principal i un ascensor públic a la cantonada de la plaça central. En el cas del recorregut est oest es garanteix la connectivitat amb una sèrie de rampes accessibles que permeten l’accés a l’Antic Consulat i que s’acompanya d’un ascensor que connecta la cota 117 amb la Casa Consulat.