Modificació del Pla General Metropolità per ampliar el parc d’habitatge assequible de Barcelona

2018
Barcelona Regional
Barcelona

Una de les principals conclusions que es varen extreure en el procés d’elaboració del Pla pel Dret a l’Habitatge de Barcelona 2015 – 2026 (PDHB), va ser que calia realitzar un gran esforç per ampliar el parc d’habitatge assequible de la ciutat i per fer-ho era imprescindible activar el màxim de mecanismes possibles.

En aquest sentit, un dels mecanismes que recull el PDHB és el desenvolupament de modificacions de planejament que permetin augmentar el sòl destinat a habitatge assequible. En concret es proposava treballar en el potencial de generar habitatge assequible en sòl urbà consolidat, a través dels diferents mecanismes legals a l’abast de l’administració local. Paral·lelament, el PDHB també recollia com un mecanisme fonamental per ampliar el parc  públic, l’adquisició d’habitatge privat mitjançant el tanteig i retracte, delimitant àrees on l’administració pugui exercir aquest dret.

Un cop aprovat el Pla, l’Ajuntament, amb la col·laboració de Barcelona Regional, comença a treballar per desenvolupar les mesures. Des de Celobert, col·laborem en l’elaboració de la memòria dels dos documents, principalment en relació a la justificació de la necessitat de les mesures i el seu encaix amb el propi Pla pel Dret a l’habitatge.

Paral·lelament, un any més tard de l’aprovació del Pla, un conjunt d’entitats socials de la ciutat presenta una moció per a l’ampliació del parc públic d’habitatge, que instava a l’ajuntament a desenvolupar diferents mesures, entre elles:

Destinar el 30% del sostre dels edificis de nova construcció i els sotmesos a rehabilitació integral a habitatges protegits de gestió pública i municipal.

Nombre d’habitatges | Ajuntament de Barcelona

Propietat vertical | IMI-Ajuntament de Barcelona

Sòl urbà del municipi de Barcelona | Ajuntament de Barcelona

Aquest fet reforça significativament la mesura plantejada i gràcies a l’impuls i el treball d’aquestes entitats socials, molt vinculades a la lluita per l’habitatge a la ciutat (FAVB, PAH, sindicat de llogaters i ABTS), el juny de 2018 s’acaben aprovant inicialment les dues modificacions i el desembre de 2018 s’aproven definitivament.

Des de Celobert, estem especialment satisfetes del resultat i d’haver contribuït a l’elaboració de dues mesures que contribuiran a l’ampliació del parc d’habitatge assequible de manera distribuïda per tota la ciutat.