El Joc de la Bola, cohabitatge cooperatiu a Lleida

2023 — En curs

Sostre Cívic SCCL

Barri de Ciutat Jardí, Lleida

Es tracta d’un edifici plurifamiliar destinat a habitatge col·lectiu per a 25 unitats de convivència amb els seus espais comunitaris, a més d’un local comercial i zona d’aparcament en planta baixa.

L’edifici té per objectiu racionalitzar la seva construcció i cost per adaptar-lo a aquest programa, també aprofitar les característiques de l’emplaçament en termes d’eficiència energètica i estratègies passives de captació solar, així com per adaptar l’edifici als requeriments d’Habitatge de Protecció Oficial (HPO).

Planta baixa
Planta tipus (1a, 2a i 3a)

El projecte d’arquitectura es basa en les següents idees força:

  • Habitatges tots passants, amb tots els accessos per passera/galeria a sud-est, per racionalitat energètica i permetre la visió de tot l’edifici des dels accessos, i potenciar la lògica de comunitat, amb un únic nucli de circulacions verticals.
  • Racionalitat constructiva per la via de la seriació i repetició de dos mòduls idèntics: un ortogonal i l’altre trapezoidal per absorbir el gir de la planta
  • Diversitat i flexibilitat tipològica per màxima adaptació a conjuntures de convivència canviants
  • Planta baixa dins gàlibs de plantes pis per possibilitar inclusió de nous habitatges a futur en cas de possibilitar-se un augment de densitat

El resultat d’aplicar aquestes idees dins el marc de la normativa urbanística, ens porta a projectar un edifici allargat  i en forma d’arc de planta baixa i tres pisos superiors, amb les façanes principals a sud-est (part còncava) i a nord-oest (part convexa). El nucli de circulacions verticals situat al centre de l’edifici separa els usos principals de la planta baixa: comercials en la seva meitat sud, i d’espai comú complementari i porxo d’accés en la seva meitat nord. En les plantes pis se situen els espais privatius dels 25 habitatges i els espais comuns complementaris restants. 

Les  passeres comunitàries per les que s’accedeix als espais privatius són els carrers de l’edifici. Aquests son alhora espais de relació i també protecció solar passiva. L’entrada als habitatges es fa a través d’una galeria-rebedor connectada a aquest carrer, que funciona també com a control climàtic i filtre visual cap a l’interior. Es tracta d’un espai privat semi-exterior usable durant tot l’any que cada usuària pot adaptar a les seves necessitats: espai de descans, d’emmagatzematge, d’hivernacle per a plantes, etc.

La proposta constructiva es basa en la construcció modular industrialitzada i muntatge en sec, que permet l’optimització del temps de construcció i de recursos necessaris durant el procés.

Habitatges funcionals i feministes

Cada habitatge s’estructura a partir de mòduls rectangulars que contenen les habitacions, cuines i banys, disposats en ventall. Les sales són l’espai intersticial passant que travessa tot l’edifici i assumeix la corba de la parcel·la.

La sala central i principal dels habitatges acull la vida comuna de la unitat de convivència i, alhora, distribueix al seu voltant la resta d’usos sense necessitat de cap espai específic de circulació. Hi ha diferents tipologies d’habitatges que inclouen des d’una fins a quatre habitacions, amb la particularitat de que són espais desjerarquitzats perquè són tots iguals. La cuina, situada al centre de l’habitatge, està integrada a la sala per connectar-la amb aquest espai i donar-li visibilitat. També s’incorporen un o dos banys complets segons la tipologia, també espais específics d’emmagatzematge.

Vida comunitària

A cada planta hi ha, com a mínim, un Espai Comú Complementari (ECC) que anomenem espai comodí: tant pot utilitzar-se com a estança extra d’un habitatge com a espai comunitari. El seu ús el designarà de manera consensuada la comunitat veïnal de l’edifici i podrà variar en el temps segons les necessitats del grup. A més d’aquesta estança comodí, també hi ha un espai comú interior més gran a planta segona. Connectats a l’entrada principal de l’edifici en planta baixa, trobem un espai interior polivalent de 140 m2 i un d’interior de 75, aquest últim podrà incloure un aparcament de bicicletes i un espai per a residus.

Pel que fa a espais comunitaris exteriors, s’ubica un a coberta que podrà ser utilitzat per a totes les habitants i que conviu amb una zona de plaques fotovoltaiques. A l’exterior de l’edifici i en planta baixa, es reserva espai per a 50 places d’aparcament en superfície, ja que el projecte no inclou un aparcament en soterrani. També s’ofereixen diversos espais verds que es comparteixen amb els edificis veïns i que actuen com a refugi climàtic amb zones de vegetació.