Pla pel dret a l’habitatge de Barcelona

2015 – 2016

Ajuntament de Barcelona

En col·laboració amb Lacol

Al novembre de 2015 vàrem començar a redactar el nou Pla pel Dret a l’Habitatge de Barcelona 2016-2026 conjuntament amb la cooperativa Lacol. Finalment, després de més d’un any de treball, el gener de 2017 el Plenari de l’Ajuntament va aprovar el document definitiu.

El Pla és l’instrument que determinarà la política municipal d’habitatge en un moment clau on s’han d’aportar solucions urgents a l’emergència habitacional que pateix la ciutat de Barcelona i plantejar estratègies a mig i llarg termini que permetin revertir la situació actual.

Aquest Pla significa un gran repte per a la ciutat de Barcelona i també per nosaltres i representa una oportunitat única per incorporar noves actuacions en la política municipal: nous models d’accés a l’habitatge, activació d’habitatge en desús, impuls de l’economia social i solidària…

El Pla aporta alguns elements nous que ens agrada destacar, tant pel que fa al contingut com a la forma i com aquest s’ha generat.

Pel que fa al com, s’ha pensat amb la participació de la ciutadania (amb 21 sessions on s’han recollit diagnosi i propostes) i amb les aportacions dels equips tècnics de cada districte. S’ha elaborat un document específic per cadascun dels 10 districtes de la ciutat, que ha permès avaluar la situació en cadascun d’ells: quines eren les actuacions clau a desenvolupar-hi i com ajustar aquelles que ja es desenvolupaven.

Per facilitar la definició de compromisos i el seguiment del compliment del Pla per part dels partits polítics i de les entitats socials s’han elaborat fitxes per a cadascuna de les actuacions proposades.

Els 7 reptes que el Pla aborda són:

 1. Reforçar la mediació i els ajuts per facilitar l’accés i el manteniment de l’habitatge
 2. Evitar la substitució d’habitatges i protegir als residents
 3. Incrementar el parc públic d’habitatge
 4. Mobilitzar el parc privat cap a l’habitatge assequible
 5. Desenvolupar una política activa de rehabilitació que potenciï els entorns més vulnerables
 6. Contribuir a la garantia de la funció social de l’habitatge i evitar-ne els usos anòmals
 7. Preparar la ciutat per a l’envelliment de la població

Per fer-ho possible serà necessari reforçar els mecanismes d’atenció i intercanvi amb la ciutadania i millorar el coneixement del parc residencial i la població demandant.

Seguiment i avaluació

Des de l’aprovació del Pla pel Dret a l’habitatge de Barcelona 2016 – 2025, n’hem estat fent el seguiment i avaluació. Aquesta tasca ha implicat:

 • La creació d’un sistema d’indicadors de seguiment. Es va treballar conjuntament amb les persones referents dels diferents equips per identificar quins havien de ser els indicadors que permetessin tant fer treball de la feina de gestió com dels seus resultats.
 • El treball en una prova pilot de seguiment de projectes a nivell municipal, per poder fer seguiment, no únicament dels indicadors quantitatius, sinó també de les accions que es porten a terme per assolir els resultats de millora de la resposta al dret a l’habitatge.
 • L’elaboració dels balanços anuals del PDHB entre els anys 2016 i 2022.
 • La creació d’un quadre de comandament de la política d’habitatge municipal. La feina portada a terme la llarg de tots aquests anys, juntament amb l’equip de sistemes d’informació de l’Institut Municipal de l’Habitatge i la Rehabilitació de Barcelona (IMHAB), ha permès generar un quadre de comandament sintètic a l’abast de tots els responsables tècnics i polítics per poder fer seguiment de les principals línies de treball.
 • L’elaboració d’informes específics en relació a la Unitat Anti-assetjament i de disciplina d’habitatge i de la Gestió municipal del parc d’habitatges de gestió municipal.
 • Suport a l’elaboració d’altres informes, com la Memòria d’habitatge l’àrea de Drets Socials, els anys 2020 a 2022, o la memòria de la Unitat Antidesnonament dels anys 2016 i 2017.
 • Suport en l’encaix del PDHB amb els instruments de planificació estratègica municipals i supralocals amb incidència en l’habitatge. Entre ells s’ha coordinat la redacció de l’informe municipal al Pla Territorial Sectorial de l’Habitatge de Catalunya (PTSHC) o les aportacions al Pla Director Urbanístic Metropolità (PDU).

Revisió del PDHB als 5 anys
de la seva execució

El PDHB va preveure la seva revisió als 5 anys de la seva implementació (la meitat de la seva durada) per avaluar-ne els resultats i preveure’n millores. Per portar a terme aquesta revisió es van realitzar sessions de participació, tant amb el Consell de l’Habitatge Social de Barcelona (òrgan de participació en habitatge de la ciutat), com amb els propis equips tècnics municipals, tant del propi IMHAB, com amb altres equips que intervenen en la política d’habitatge, com poden ser serveis socials bàsics, joventut o urbanisme, entre d’altres.

Arrel d’aquestes sessions, i el posterior treball amb les persones referents de cadascun dels equips que impulsen actuacions concretes previstes al pla i que se’n preveia la millora, es va elaborar el balanç d’execució del PDHB 2016 – 2020, com la Revisió del PDHB.

Actualment seguim treballant en el seguiment i avaluació del PDHB amb la mirada posada a la seva avaluació final, per poder aportar conclusions que permetin la redacció d’un nou pla.