Pla local d’habitatge del Prat de Llobregat

2020 — 2021

Ajuntament del Prat de Llobregat

Vista d'un balcó d'un edifici al Prat de Llobregat / Vista de un balcón de un edificio en El Prat de Llobregat

Durant la tardor del 2019 vam treballar en l’anàlisi i diagnosi de l’habitatge al Prat de Llobregat conjuntament amb la geògrafa Montserrat Mercadé. Aquest estudi va iniciar el camí cap a la redacció del futur Pla Local d’Habitatge 2021 – 2026 impulsat per l’Ajuntament.

Aquest treball es realitza 10 anys després de l’aprovació de l’anterior PLH l’any 2010 i que va estar vigent fins al 2016. Aquests anys transcorreguts han implicat un fort canvi, tant en les necessitats i problemàtiques vinculades a l’habitatge, com en els instruments disponibles per fer-hi front, i per tant, també en els elements d’anàlisi a abordar.

Fase d’anàlisi i diagnosi

Aquest treball d’anàlisi i diagnosi de l’habitatge s’ha estructurat entorn a: la situació de les persones que viuen al municipi; el mercat immobiliari; l’estat de conservació del parc d’habitatges i la seva accessibilitat; el planejament urbanístic; els recursos residencials del municipi; i les iniciatives en curs al municipi.

Hem treballat a partir de diferents dades estadístiques i informes elaborats anteriorment en relació a l’habitatge, com l’enquesta de Relacions veïnals i convivència elaborada per l’AMB (2018) que ens ha aportat dades desagregades per districtes. Un dels aspectes claus de l’anàlisi ha estat l’estudi detallat dels recursos residencials disponibles i de les iniciatives municipals que s’estan duent a terme en el camp de l’habitatge. Així, les noves actuacions que ja s’ha iniciat durant l’any 2020 han de servir com a punt de partida per a les futures propostes. Cal destacar que el Prat de Llobregat té un important nombre d’habitatges de promoció pública, principalment en règim de compravenda i aquest fet té un impacte en el parc i en el mercat municipal.

En el treball desenvolupat ha estat clau l’intercanvi d’informació, i criteris tant amb els equips tècnics municipals que treballen entorn de l’habitatge com amb els diferents agents socials del municipi en aquest camp:

 • Entrevistes amb els equips municipals: Ens vam entrevistar amb els responsables dels diferents equips municipals que treballen en relació a l’habitatge: Prat Espais, Serveis de ciutat i territori, Acció social, Servei de Mediació Comunitària i Convivència, el Pla d’Actuació de Sant Cosme, Servei de Joventut, Servei de Gent Gran, Servei de Nova ciutadania i la Policia local. Aquestes trobades van permetre recollir les dades i informació qualitativa dels diferents serveis municipals.
 • Entrevistes amb col·lectius i entitats: Ens vam entrevistar amb la Cooperativa Obrera de Viviendas, la PAH-Prat, representants de les Associacions de veïns i veïnes dels diferents barris del municipi, representants de les immobiliàries del municipi i la Fundació Rubricatus. Aquestes sessions han permès recollir la opinió en relació a la situació de l’habitatge al municipi i començar a apuntar futures propostes d’actuació, així com detectar les principals problemàtiques des de diverses perspectives.
 • Sessió de diagnosi participativa: En la fase de diagnosi vam generar una matriu de DAFO (debilitats, amenaces, fortaleses i oportunitats), tant de la situació de l’habitatge al municipi, com dels serveis i recursos residencials existents per donar-hi resposta. Aquesta diagnosi la vam fer conjuntament amb els equips municipals en una sessió conjunta que va permetre que els diferents equips que treballen en l’àmbit de l’habitatge es trobessin i poguessin compartir diferents punts de vista dels serveis que estan desenvolupant, oferint una mirada transversal i multidisciplinar.

Fase Pla d’acció

A finals de 2019 es va finalitzar l’estudi d’anàlisi i diagnosi de l’habitatge amb la seva presentació i posteriorment vam treballar en la redacció del Pla d’acció del Pla Local d’Habitatge.

Reptes

L’estudi d’anàlisi i diagnosi plantejava diferents reptes on el PLH haurà de donar resposta:

 • Reforçar l’acompanyament individualitzat de les unitats de convivència en situació d’exclusió residencial o en risc de ser-hi.
 • Atendre els diferents col·lectius en situació de vulnerabilitat en relació a l’habitatge.
 • Generar un parc d’habitatge assequible divers i que faciliti la integració.
 • Gestionar el parc assequible municipal de manera propera i de qualitat.
 • Impulsar la millora dels habitatges i entorns més vulnerables.
 • Impulsar la millora energètica i l’ús d’energies renovables.
 • Reforçar la col·laboració público – social – comunitària – privada.
 • Corresponsabilitzar a la propietat del bon ús dels seus habitatges.
 • Incorporar la perspectiva de gènere a les polítiques d’habitatge.

Eixos estratègics

El Pla Local d’Habitatge del Prat de Llobregat planteja 4 eixos estratègics, 38 actuacions i un pressupost de 25M€ per al seu desenvolupament els propers 6 anys:

Procés participatiu

Per a la redacció del Pla d’acció de les actuacions s’ha engegat el procés participatiu, dissenyat per Celobert amb la campanya: Ara més que mai, parlem d’habitatge i en el marc de la situació sanitària s’ha desenvolupat de forma telemàtica amb la participació de la ciutadania i les entitats organitzades tant en l’enquesta com en les sessions temàtiques en el marc de la Taula Local d’Habitatge.

En paral·lel a la redacció del Pla Local d’Habitatge l’Ajuntament impulsa la declaració del Prat com a Àrea de Mercat Tens per a l’aplicació de la llei de regulació de lloguers fins al 2026 i la declaració del municipi com a Àrea de Tanteig i Retracte per a l’impuls de l’adquisició d’habitatges existents i poder ampliar el parc d’habitatge assequible de forma distribuïda al municipi.

Col·laboracions

Montserrat Mercadé — Geòloga
Eduard Cabré Romans — Politòleg i urbanista