Masoveria Urbana: guia metodològica

Descarrega’t aquí la guia

Aquesta guia metodològica de masoveria urbana, que hem redactat conjuntament amb la Diputació de Barcelona, Raimon Soler i la Universitat Rovira i Virgili, té per objectiu impulsar aquest model d’accés a l’habitatge. Es tracta d’un document orientat tant a personal tècnic municipal com a ciutadania, en concret a futures persones masoveres que cerquen un habitatge i a persones propietàries d’habitatges desocupats amb necessitats de reformes o rehabilitació.

La masoveria urbana és un model d’accés a l’habitatge alternatiu a la compra i al lloguer, que consisteix a que una persona propietària d’un habitatge en cedeix l’ús, pel termini que s’acordi, a una altra a canvi que aquesta n’assumeixi les obres de rehabilitació i manteniment.

La guia explica els diferents aspectes que ha de regular un contracte de masoveria urbana i incorpora un model d’exemple, també intenta donar resposta les principals qüestions que es plantegen al llarg de la seva preparació i desenvolupament:

Qui? Qüestions relacionades amb les parts que intervenen
La guia s’adreça a persones masoveres i persones propietàries que siguin persones físiques. Pel que fa a les persones propietàries, es vol posar l’atenció en la mobilització dels propietaris de petita escala. Tanmateix, no es deixa de banda l’aplicació a persones jurídiques propietàries o grans tenedors ja siguin públics o privats.

Què? Qüestions relacionades amb els habitatges i les obres a realitzar
La guia tracta de ser aplicable a tot tipus d’habitatges (unifamiliar o plurifamiliar) així com a obres de reforma i rehabilitació de petita però també de major dimensió. Tot i que la probabilitat de consolidar contractes de masoveria urbana sembla més viable en obres de menor dimensió, no s’ha volgut deixar de tractar i descartar el tractament de qüestions relacionades amb obres de major dimensió i complexitat. La masoveria urbana pot donar lloc a models variables i operacions de diversa complexitat.

Com? Qüestions relacionades amb la resta d’aspectes necessaris pel bon funcionament de la relació contractual
La guia tracta d’abordar qüestions de diversa naturalesa ja sigui jurídica, constructiva, econòmica, de foment (ajuts públics), fiscalitat bàsica, etc.

A més, la guia incorpora materials i documents de treball, plantilles tècniques i econòmiques, a fi de facilitar la implantació, la gestió i desenvolupament d’aquest model i contribuir així, a garantir el dret a l’habitatge.