Acord marc de serveis de planificació territorial, planejament urbanístic i planificació estratègica d’habitatge

14/07/2023
Comparteix

Formem part de l’Acord marc de serveis de redacció de documents per a tràmits de planificació territorial i planejament urbanístic amb destinació a les entitats locals de Catalunya adherides al sistema de contractació centralitzada del Consorci pel Desenvolupament Local – Associació Catalana de Municipis (CCDL-ACM).

Aquest mecanisme habilitat de contractació directa facilita la contractació dels nostres serveis per part de les administracions locals i supralocals interessades en el desenvolupament de treballs en diferents àmbits d’actuació: planificació territorial, planejament urbanístic i planificació estratègica d’habitatge.

Planificació estratègica d’habitatge

Els treballs inclosos als treballs previs o complementaris a la planificació urbanística i territorial (Lot 9 – 12) són els següents:

 • Pla Local d’Habitatge.
 • Estratègies i instruments urbanístics.
 • Memòria social i d’impacte de gènere.
 • Agenda Urbana Local.
 • Inventari de béns municipals.
 • Inventari de patrimoni municipal de sòl i habitatge (PMSH).
 • Catàleg de masies, cases rurals i altres edificacions en sòl no urbanitzable.
 • Registre d’Habitatges Buits.
Planejament urbanístic

Els treballs inclosos als instruments de planejament urbanístic (Lot 1 – 4) són els següents:

 • Avanç de planejament
 • Plans directors urbanístics (PDU)
 • Plans d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM)
 • Plans Especials Urbanístics (PEU)
 • Plans Parcials Urbanístics (PPU)
 • Plans de Millora Urbana (PMU)
 • Programació d’Actuació Urbanística Municipal (PAUM)
 • Projectes d’actuacions específiques d’interès públic en sòl no urbanitzable
 • Projectes de noves activitats i construccions en sòl no urbanitzable
 • Modificacions puntuals de planejament
 • Normes de planejament
Procediment de contractació

En cas de ser una entitat local o supralocal interessada en la contractació dels nostres serveis ens podeu contactar per sol·licitar una oferta pels treballs a realitzar segons l’establert al catàleg de compres del ACM fins a un import màxim de 215.000 €.

Podeu consultar tota la informació sobre l’adjudicació de l’acord marc i els criteris de contractació en aquest enllaç.

Contacta’ns a info@celobert.coop
per a més informació