Classifiació energètica E, la més freqüent en els nostres darrers 60 certificats.

02/09/2013
Comparteix

Les dades sobre els 60 últims certificats presentats per Celobert al Registre de certificats d’eficiència energètica d’edifici existents de Catalunya,  des de l’entrada en vigor del RD 235/2013, són les que s’indiquen en el gràfic.

Totes aquestes certificacions han anat acompanyades d’una descripció i estudi econòmic d’almenys tres millores d’eficiència energètica a aplicar en cada cas.

A banda d’aquestes certificacions, Celobert ha fet estudis amb l’objectiu d’analitzar l’eficiència energètica d’alguns edificis que han aportat informació per dur a terme accions de millora energètica.