Sabies que… pots millorar tèrmicament el teu edifici

21/02/2014
Comparteix

Per estalviar energia i aconseguir el millor confort en els nostres edificis hi ha moltes oportunitats. Aprofitar-les ens permet consumir menys energia, el què vol dir reduir despeses i ajudar a reduir la nostra petjada ecològica.

Per aconseguir aquest confort i aquest estalvi podem optar per tres estratègies i les seves combinacions:

– Tenir-ho en compte en els nostres hàbits. Per exemple, abaixar tendals i persianes a l’estiu per evitar sobreescalfaments, obrir les finestres per ventilar no més de 10 minuts a l’hivern, o vestir-nos amb més o menys abric dins de casa.

Emprar equips tèrmics que formin part de la nostra instal•lació de climatització. Per exemple, les calderes, els calefactors o els aires condicionats poden fer augmentar o reduir la temperatura i humitat de les nostres llars, a costa de consumir més energia que haurem de pagar amb la nostra factura energètica, es a dir, el rebut de la llum i del gas.

Millorar tèrmicament l’edifici per tal que la influència del medi sigui al més profitosa possible. La pell de l’edifici és la que ens protegeix del medi exterior i alhora la que ens hi relaciona. Les característiques d’aquesta pell són el que determina en major mesura les possibilitats de millora de l’edifici. D’altra banda, també es poden millorar els equips i les instal•lacions: calefacció, aire condicionat, aigua calenta, il•luminació…

L’estratègia a més llarg termini és la tercera, la de millorar tèrmicament l’edifici, tant pel que fa a la pell de l’edifici com pel que fa a les instal•lacions que s’hi troben. A continuació es mostren algunes idees per millorar tèrmicament el nostre edifici.

Afegir aïllament tèrmic a les façanes i cobertes:

Per començar, podem estar més protegits del medi exterior amb l’adició d’aïllament tèrmic. Aquesta adició es pot fer revestint interiorment o bé exteriorment façanes i cobertes. Normalment revestir per l’exterior és més eficient però fer-ho interiorment acostuma a ser més senzill. També podem afegir aïllament amb l’emplenat de cambres d’aire o cavitats en coberta o façana.

Els aïllaments a emprar poden ser cambres d’aire, o bé materials poc conductors de calor, o el que és el mateix, amb major resistència al pas de calor. Els materials aïllants més recomanables són els materials biodegradables i transpirables, per ser aquests més saludables i respectuosos amb l’entorn. Són utilitzats materials naturals com llana d’ovella, flocs de cotó o lli, cel•lulosa, cànem, suro o fibra de fusta. Encara que també s’empren altres materials com el poliestirè o la llana de roca.

Per omplir les cavitats amb aïllament, s’aprofiten obertures existents o se’n fan de noves per insuflar-hi el material que mica en mica va ocupant l’espai que troba disponible. D’altra banda, pel revestiment exterior, es fan servir sistemes que consisteixen en adherir el material aïllant mitjançant fixació adhesiva o mecànica, podent-se aplicar revestiments de morter amb malles de reforç sobre l’aïllant. I en cas de revestir interiorment, es pot projectar el material aïllant o col•locar-lo directament sobre les superfícies a aïllar.

Millorar el tancament de les finestres:

Les finestres o tancaments poden millorar-se tèrmicament amb la seva substitució per d’altres més eficients, com per exemple un marc de fusta o d’alumini amb ruptura de pont tèrmic. També es poden millorar parcialment amb la millora d’algun dels seus elements, com ara amb l’aïllament de les caixes de persianes, la millora d’estanquitat de forats, la substitució de vidres simples per vidres dobles i/o de baixa emissivitat o la instal•lació de filtres de control de radiació solar.

Les finestres presenten infiltracions d’aire que dependran del seu nivell d’estanquitat. Això vindrà donat pel tipus d’obertura, material del marc i ajust del marc. A iguals condicions, trobem de major a menor estanquitat dobles finestres, o finestres simples amb obertures tipus abatible i finalment tipus corredissa. Amb la instal•lació de rivets de silicona o cautxú, i per sota portes amb raspall o feltre, es poden reduir corrents d’aire indesitjades i les seves conseqüents pèrdues tèrmiques a través de les obertures per desajust de portes i finestres.

Incorporar elements per protegir-nos o aprofitar el sol:

Per aprofitar la radiació solar a l’hivern i per limitar el sobreescalfament a l’estiu podem instal•lar elements per afavorir el control solar. Aquests elements poden ser sistemes fixos, del tipus voladís o pantalla o amb pintures clares, sistemes regulables, tipus finestres de gelosia amb lamel•les, tendals o persianes, o bé sistemes vegetals, mitjançant arbrat de fulla perenne o caduca. D’altra banda, cal tenir en compte que les proteccions solars situades a l’exterior de l’edifici són de set a deu vegades més eficients que les interiors.

Assegurar una bona ventilació:

També s’ha de tenir en compte la ventilació, ja que aquesta té dos efectes: afavoreix els intercanvis amb el medi i facilita el procés natural de refrigeració per evaporació. És un mecanisme desitjable en entorns calorosos i amb construccions de baixa massa tèrmica. A casa tindrem el que s’anomena la ventilació creuada si obrim finestres que es troben en orientacions diferents de l’edifici. Evidentment, també podem facilitar el moviment d’aire amb la incorporació d’equips de ventilació forçada, com ventiladors.

Disposar d’equips eficients i amb un bon manteniment:

Per tal d’optimitzar les instal•lacions tèrmiques, podem substituir l’equip generador de calor, com les calderes, o els emissius, com els radiadors, per d’altres de més eficients. També podem millorar la instal•lació amb la instal•lació de vàlvules termostàtiques de radiador o la instal•lació de recuperadors de calor.

Hi ha altres instal•lacions que també es poden millorar per tal de reduir els consums. La d’enllumenat, adaptant-la per tal d’aprofitar la llum natural o amb la substitució de llums per altres d’alta eficiència energètica. Un altre recurs més sofisticat és incorporar elements que permeten automatitzar les instal•lacions.

I el que no estalviem, generem-ho de manera neta; Incorporar les energies renovables:

En darrer lloc i no menys important, tenint en compte els efectes negatius que tenen els combustibles fòssils, com per exemple cap al medi ambient, sempre serà una bona millora la incorporació d’energies renovables. Per generar electricitat podem tenir energia solar fotovoltaica o energia mini eòlica connectada a la xarxa o per autoconsum. Per escalfar aigua o aire, podem emprar energia solar, la combustió de biomassa o l’energia geotèrmica. Si implantar aquestes tecnologies sostenibles no es viable en el nostre cas, sempre podem contractar un subministrament energètic que ho faci per nosaltres. És el que es diu “energia amb certificat verd”.