Cens d’habitatges buits de Vacarisses

2021
Ajuntament de Vacarisses
Vallès Occidental

Vacarisses és un municipi singular que està configurat per sis urbanitzacions i es situa a l’extrem oest del Vallès Occidental.

L’Ajuntament de Vacarisses ha impulsat el cens per poder identificar els habitatges buits existents al municipi i les seves característiques i així poder aplicar mecanismes d’activació i mobilització. Alhora l’estudi ha permès la identificació d’habitatges amb indicis d’ocupació sense títol habilitant i de solars buits.

L’habitatge buit és aquell habitatge que roman desocupat permanentment, sense causa justificada, per un termini de més de dos anys. Article 3.d DL 18/2007, del dret a l’habitatge.

El pes dels habitatges buits a Vacarisses és relativament baix fins l’any 2001, si bé aquest es dispara, representant el 9,4% d’habitatges totals l’any 2011 segons el Cens de població i habitatges.

Creixement i primarització del parc d’habitatges

Segons el Cens de població i habitatges de l’any 2011, el parc residencial de Vacarisses estava integrat per 3.941 habitatges, dels quals el 57,3% eren residències principals i el 33,3% secundàries.

El parc d’habitatges es va doblar entre 1981 i 2001, fins arribar als 3.044 habitatges. En paral·lel a l’augment del parc, destaca el creixement dels habitatges principals en detriment dels secundaris, especialmente a partir de 1991.

Per poder estimar el volum actual del parc d’habitatge s’ha incorporat les dades dels habitatges construïts entre 2012 i 2020 amb un total de 55 habitatges.

El parc d’habitatges de Vacarisses (2020) és de 3.996 habitatges majoritàriament unifamiliar i en règim de compravenda (83%).

Manca d’oferta d’habitatge de lloguer

En relació al mercat de lloguer aquest té una mitjana de 60 contractes anuals. El preu del lloguer s’ha accelerat des de l’any 2016 després d’un període d’estabilitat a l’entorn de 550 €/mes. El 2020 el preu del lloguer es situava per sobre dels 770 €/mes.

Metodologia

Per a l’elaboració del cens d’habitatges buits s’ha desenvolupat tres tipus de tasques:

  • Creuament de les dades existents que permeten la identificació d’aquests habitatges

    • Cadastre amb ús residencial.
    • Padró municipal.
    • Consums trimestrals d’aigua (2018, 2019 i 2020).
  • Treball de camp per validar la informació obtinguda.
  • Treball de camp per ampliar la informació estadística.

S’ha identificat 204 habitatges amb indicis de desocupació, dels quals 57 tot i tenir persones empadronades tenen uns consums mínims (inferiors a 5m3).

També s’ha identificat 662 solars buits qualificats d’ús residencial, principalment a les urbanitzacions Els Caus i El Ventaiol.

Solars residencials sense edificar