Mecanismes per generar habitatge assequible a Calonge i Sant Antoni

2018 — 2019
Ajuntament de Calonge i Sant Antoni
amb suport de la Diputació de Girona
Baix Empordà

Es calcula que més del 15% del parc d’habitatges de Calonge i Sant Antoni eren d’ús turístic al 2019, segons el Pla local d’Habitatge del municipi. Aquest escenari contribueix a l’encariment del preu del lloguer i deixa buits aquests pisos durant la major part de l’any. Això dificulta l’arrelament al poble especialment per a la població jove, que opta per marxar a poblacions properes amb millors oportunitats d’accés a l’habitatge i també laborals.

En aquest context, durant el 2018 hem treballat amb l’Ajuntament de Calonge i Sant Antoni per donar resposta a la necessitat d’habitatge de la població jove, tant del propi municipi com de fora. L’objectiu és dissenyar mecanismes que permetin a la gent jove quedar-se a viure al poble, i també fomentar l’arribada de joves d’altres municipis.

Aquest treball, que continua el desenvolupat prèviament per l’Ajuntament amb les cooperatives Sostre Cívic i Ilabso, vol donar un pas més en l’establiment d’un compromís municipal en relació a la generació d’habitatge assequible al municipi. Per fer-ho possible, s’estableix un doble objectiu:

 • Avaluar i quantificar la demanda d’habitatge per a la població jove.
  • 124 joves en atur
  • 102 – 137 joves amb ocupacions que no permeten accedir a un habitatge lliure
 • Desenvolupar estratègies per generar habitatge assequible per aquest col·lectiu.
  • Borsa de lloguer social
  • Ajuts i prestacions per al pagament del lloguer
  • Impuls a la creació d’habitatge cooperatiu – Oficina Calonge – Sant Antoni Activa
Anàlisi i diagnosi

Per donar resposta a aquesta problemàtica habitacional, des de Celobert fem una doble anàlisi de les necessitats d’habitatge assequible. En primer lloc, s’avalua la demanda identificada al propi municipi i posteriorment, s’analitzen les necessitats d’habitatge assequible per acomplir l’objectiu de solidaritat urbana que estableix el Pla territorial sectorial d’habitatge. Aquest marca aconseguir un 15% d’habitatge social i, tot i que les característiques del municipi no fan necessari el seu acompliment, es valora la necessitat i capacitat d’arribar a aquesta xifra. Posteriorment, també s’analitzen els recursos residencials existents i els instruments a l’abast del municipi, tant interns com externs.

Pla d’acció

A partir d’aquí, es defineix un Pla d’Actuació Municipal que consta de tres programes i sis actuacions bàsiques:

Captació d’habitatge privat amb destí al lloguer assequible

 • Mobilització d’habitatge cap a la Borsa de Lloguer
 • Suport a la rehabilitació del nucli històric de Calonge i Sant Antoni

Adquisició d’habitatges amb destí a l’habitatge assequible

 • Adquisició de l’usdefruit amb destí a lloguer assequible
 • Adquisició d’edificis inacabats o vandalitzats

Generació de nou habitatge assequible

 • Promoció d’habitatge assequible
 • Desenvolupament de nous planejaments o àmbits de gestió
Inauguració de La Sala a Calonge (Sostre Cívic).

Aquest pla d’actuació ha permès anar més enllà dels objectius inicials vinculats als habitatges buits i vandalitzats, perquè ha abordat la promoció de nou habitatge i també la rehabilitació dels entorns històrics del municipi. El repte que ara s’obre per fer possible l’activació de les principals actuacions previstes és gran, però de ben segur valdrà la pena posar tot l’esforç en fer-ho possible.

De fet, a partir d’aquest pla al 2020 Sostre Cívic impulsa La Sala, un projecte d’habitatge cooperatiu per a gent jove a Calonge, que hem rehabilitat des de Celobert i que ja és una realitat.