Estratègies per a la mobilització i optimització del parc públic del Berguedà

2023
Diputació de Barcelona
Consell Comarcal del Berguedà
Berguedà

Anàlisi

La comarca del Berguedà està formada per 30 municipis, dels quals 14 disposen de patrimoni públic divers (habitatges, edificis i solars) més enllà de la capital Berga.

La majoria són municipis petits que no disposen de regidoria d’habitatge ni de tècnic d’habitatge. Alguns d’ells si que disposen de tècnic d’arquitectura o compten amb el suport del Consell Comarcal del Berguedà.

En els darrers anys alguns municipis han apostat per l’adquisició de patrimoni per l’ampliació dels seus recursos residencials i altres per la rehabilitació del patrimoni existent de propietat municipal i la reconversió d’antics equipaments municipals (escola, dispensari mèdic, entre d’altres).

14 municipis disposen de patrimoni públic (en verd)
Inventari del parc públic d’habitatges
 • 30 habitatges en ús amb destí al lloguer assequible i social gestionats pels ajuntaments
 • Habitatges i edificis buits públics amb necessitat d’adequació o rehabilitació
 • Solars d’habitatge unifamiliar i plurifamiliar en règim lliure i protegit
Reptes

Manca de capacitat econòmica municipal

 • Dependència de l’atorgament de subvencions supramunicipals
 • Necessitat de desenvolupar obres de rehabilitació en diferents fases
 • Limitacions per desenvolupar edificis o varis habitatges
 • Únicament Gironella té previst una promoció d’habitatge en sòl municipal

Manca de recursos tècnics municipals

 • Petició de suport tècnic supramunicipal
 • Dependència de la voluntat i dedicació política

Manca de patrimoni públic municipal

 • Necessitat de mobilitzar recursos municipals per l’adquisició
 • Necessitat de mobilitzar patrimoni amb altres usos cap a l’habitatge
Objectius

Ampliar l’oferta d’habitatge principal, especialment de lloguer, per fer front al despoblament i l’emancipació.

Impuls i coordinació de polítiques d’habitatge per part del Consell Comarcal i el desenvolupament del Programa de mobilització i optimització del parc públic d’habitatge del Berguedà.

Reforçar la dotació de recursos tècnics destinats a habitatge al Consell comarcal per oferir suport als ajuntaments en processos d’ampliació del parc d’habitatges assequibles i socials municipals en totes les seves fases.

Compartir experiències, recursos, problemàtiques i propostes per a la innovació social en l’habitatge.

Conèixer i vetllar de forma transversal pel patrimoni públic municipal de la comarca i impulsar la seva rehabilitació i millora energètica.

Actuacions
 1. Millora de la coordinació i dotació d’equips tècnics

A.1 Coordinació entre el Consell Comarcal i els ajuntaments

A.2 Reforç de l’assistència técnica del Consell Comarcal als ajuntaments A.3 Banc de recursos compartits

B. Ampliació del parc d’habitatge assequible

B.1 Adquisició d’edificis i d’habitatges

B.2 Cessió d’habitatges privats

B.3 Promoció d’habitatges i allotjaments dotacionals

B.4 Actuacions en edificis públics B.5 Actuacions en habitatges públics

C. Gestió del parc d’habitatge assequible

C.1 Adjudicació d’habitatges i allotjaments dotacionals C.2 Acompanyament social en habitatges