Estratègies per a la mobilització d’habitatges mitjançant masoveria a Osona

2019 — 2023

Comarca d’Osona

Diputació de Barcelona
i Consell Comarcal d’Osona


A finals del 2019 vam començar a treballar amb el Consell Comarcal d’Osona i la Diputació de Barcelona un estudi per tal d’analitzar com impulsar la masoveria urbana als diferents municipis de la comarca.

Per a poder plantejar les propostes es va realitzar un estudi de la situació de l’habitatge a nivell comarcal, identificant les principals problemàtiques i prioritats de les polítiques d’habitatge municipals. Així com els recursos disponibles i l’interès de diferents agents que es podrien implicar en un programa de foment de la masoveria (Consell Comarcal, Mancomunitat de la Plana, Consorci del Lluçanès, Ajuntaments i entitats socials).

En aquesta primera fase d’anàlisi i diagnosi van participar un total de 28 municipis, mitjançant una enquesta, entrevistes i un taller.

L’anàlisi i diagnosi va servir per confirmar l’interès dels municipis en promoure la masoveria, amb l’objectiu de generar habitatge assequible a partir de l’activació d’habitatge buit i en mal estat. Tot i que la realitat de la comarca és molt diversa, l’interès per mobilitzar habitatges buits és comú a tots els municipis:

  • En els municipis més grans hi ha una alta demanda d’habitatge de lloguer assequible i en canvi una oferta molt escassa per donar-hi resposta, fet que fa necessari implementar mecanismes per ampliar el parc d’habitatge assequible.
  • I en els municipis més petits gairebé no hi ha oferta d’habitatge, un fet que dificulta l’emancipació i permanència de la població així com l’arribada de noves persones que frenin el risc de despoblament, en canvi hi ha habitatges buits o infrautilitzats que es podrien destinar a la masoveria.

Un cop finalitzada la primera fase d’anàlisi i diagnosi vam començar a treballar les propostes conjuntament amb el Consell Comarcal i la resta d’administracions interessades. Les propostes consisteixen en la definició d’un programa que serveixi per implementar una borsa de masoveria comarcal, gestionada des de l’Oficina d’habitatge de Consell Comarcal, conjuntament amb la resta d’oficines d’habitatge de la comarca i la col·laboració dels ajuntaments interessats.

Des de l’any 2022 hem continuat col·laborant amb el Consell Comarcal per tal de donar suport a la implementació de projectes pilot de masoveria a la comarca. Diferents Ajuntaments han sol·licitat suport a l’Oficina d’habitatge del Consell Comarcal per tal de destinar habitatges municipals a persones masoveres que els vulguin rehabilitar.