Estudi per reconvertir locals buits en habitatges assequibles al Masnou

2022 — 2023

Ajuntament del Masnou

Maresme

La presència de locals buits per una banda i la necessitat de generar habitatge assequible i accessible per altra banda, van motivar a l’Ajuntament del Masnou a desenvolupar un estudi per explorar les possibilitats d’impulsar un programa de transformació de plantes baixes.

Els objectius de l’estudi que hem desenvolupat des de Celobert són:

 • Impulsar la generació d’habitatge assequible al nucli urbà
 • Revitalitzar les plantes baixes sense ús
 • Identificar els entorns en que aquest canvi d’ús hauria d’admetre’s i en quins no
Metodologia
 • Anàlisi del planejament i del decret d’habitabilitat
 • Anàlisi de dades cadastrals
 • Anàlisi de dades municipals en relació a les llicències
 • Informació municipal: antecedents i projectes prevists
 • Treball de camp (tardor 2022)
 • Treball amb equips municipals:
  • Habitatge
  • Urbanisme
  • Promoció econòmica
Ús cadastral en planta baixa i propietat vertical
Treball de camp

A partir de l’observació exterior es determina l’ús de la planta baixa de 1.860 finques situades al nucli antic i l’eixample.

Síntesi dels resultats del treball de camp
Estratègia d’actuació

Objectiu: Activar locals buits

Estratègies:

 • Protegir i incentivar l’activitat econòmica en les zones d’interès comercial.
 • Permetre la transformació a habitatge assequible en entorns sense interès comercial.

Línies de treball:

 • Modificació normativa urbanística: establir eixos comercials on no es permeti l’habitatge en planta baixa. I permetre la transformació en la resta del municipi.
 • Accions per incentivar la creació d’habitatge assequible a partir de la transformació de locals en habitatge.

Àrees comercials actuals

Proposta àrees comercials

Impacte proposta

Tipologia d’habitatges resultants

A partir de les condicions d’habitabilitat s’estableixen diferents tipologies d’habitatge a obtenir a partir de la transformació dels locals existents.

Tipologia A: Habitatge mínim, una única façana

Tipologia B: Una única façana

Tipologia C: Dues façanes