Per a què serveix un Pla Local d’Habitatge?

El moment de definir l’estratègia integral de la política d’habitatge

Un Pla Local d’Habitatge (PLH) és un document tècnic que, partint de l’anàlisi i diagnosi de la situació de l’habitatge en un àmbit territorial determinat i de les condicions de context (socioeconòmiques, urbanístiques, d’organització municipal, etc.), defineix, per un període de sis anys, les estratègies i propostes a desenvolupar des del govern local amb l’objecte de fomentar l’assoliment del dret de la ciutadania a gaudir d’un habitatge digne en condicions assequibles.

Com treballem l’elaboració d’un pla d’habitatge?

El procés per desenvolupar un PLH consta de diverses fases: l’anàlisi, la diagnosi i el pla d’acció.

Anàlisi és el moment de radiografiar la situació de l´habitatge al municipi. Amb aquest objectiu, analitzem l´emmarcament territorial, les persones, el parc d’habitatges actual, el mercat de l’habitatge al municipi i a l’entorn, el planejament urbanístic tant municipal com territorial, els recursos residencials amb els quals compta el municipi i els ajuts, serveis i projectes que actualment es desenvolupen per facilitar el manteniment i accés a l’habitatge i la seva millora.

Treballem amb un equip multidisciplinar, format per arquitectes, urbanistes i geògrafes i des del primer moment ja incloem la participació d’agents locals, tant del propi ajuntament (equips tècnics i polítics), com d’entitats ciutadanes i agents que treballen entorn a l’habitatge al municipi, fet que fomenta la seva implicació en el procés i la coresponsabilitat amb les mesures que s’adoptin.

La Diagnosi, és un moment clau que permet identificar i reconèixer de manera compartida quins són els principals reptes a abordar, i aquest procés ens agrada realitzar-lo de la mà de tots equips municipals que han pres part en el procés d’anàlisi per definir una diagnosi compartida, que després es traslladarà a les entitats, altres agents i ciutadania, durant el procés de participació ciutadana.

Un cop finalitzada la Diagnosi s’inicia l’elaboració del Pla d’Acció, on es recullen els objectius, les estratègies i les propostes d´actuació en matèria d’habitatge per als propers 6 anys. En aquest moment és clau la participació dels equips municipals, perquè les actuacions que es defineixin corresponguin a les necessitats detectades, l’equip tècnic se les faci seves i sigui més fàcil tirar-les endavant. Un cop s’ha definit un primer esborrany del Pla d’Acció, aquest es valida en una sessió participativa on les entitats locals i ciutadania poden proposar canvis o noves actuacions.

En tot el procés fem un treball proper que ens permet elaborar un document que sigui útil i viable, partint de les necessitats, dels recursos i sobretot reconeixent el potencial de les mesures que ja estan en marxa.

En que consisteix un Pla d’acció?

El Pla d’acció està format pels objectius o reptes detectats que es tradueixen en eixos estratègics i programes d’actuació, on cada programa agrupa diferents actuacions del mateix àmbit. Les actuacions es descriuen cadascuna en una fitxa que conté la finalitat, el contingut, l’equip responsable de la gestió, el calendari, el finançament i els indicadors d’avaluació. Per últim, s’adjunta un quadre amb la programació de totes les actuacions al llarg dels següents 6 anys.

Exemple de l’estructura del Pla pel Dret a l’habitatge de Barcelona

L´habitatge és una peça clau de la política municipal. Actualment, molts municipis com ara Gavà, estan repensant la seva política d´habitatge. Altres municipis, com Barcelona o Mataró, ja ho han fet. Nosaltres, des de Celobert, els acompanyem.