Estudi previ per a la intervenció integral al barri de les Escodines

2023
Ajuntament de Manresa
Bages

 

Les Escodines és el barri més antic de Manresa. La seva part històrica encara conserva la identitat d’un barri de tradició pagesa.

L’Ajuntament de Manresa ha impulsat un estudi urbanístic per definir estratègies d’intervenció, a partir de la realitat socioeconòmica i física del barri. L’estudi ha permès la identificació de les problemàtiques en els edificis d’habitatge, la percepció i ús de l’espai públic i, les iniciatives i xarxa comunitària implicada al barri.

L’anàlisi recull els projectes i plans municipals impulsats prèviament. Metodològicament, per a l’elaboració de l’estudi s’han desenvolupat:

 • Treball d’anàlisi i visualització de dades.
 • Treball de camp per ampliar i contrastar la informació obtinguda.
 •  Participació:
  • Enquesta ciutadana
  • Marxa exploratòria de l’espai públic
  • Taller de propostes amb la ciutadania
  • Entrevistes amb agents clau
Mal estat de conservació dels edificis

Un dels principals factors que desencadena el procés de degradació de les Escodines és l’elevada presència d’edificis envellits amb necessitat de rehabilitació.

A l’àmbit, una gran part dels edificis són del s. XIX (un 43%). La presència de deficiències greus o importants als edificis d’habitatge fan palès els problemes de conservació d’aquests. Un 38% es troba en mal estat. Com a mostra, 15 edificis tenen risc de seguretat estructural, alguns d’ells habitats, que poden provocar esfondraments i despreniments.

A més a més, un fet que agreuja aquesta percepció és, d’una banda, la presència d’habitatges (24 edificis) i plantes baixes tapiades (31 edificis) i, d’altra banda, l’existència d’habitatges buits. S’estima que al voltant del 20% dels habitatges estan buits o tenen ús secundari , i més de la meitat dels edificis (55%) tenen algun habitatge buit.

Sectors de planejament urbanístic bloquejats

L’existència de sectors de planejament bloquejats a les Escodines genera afectacions sobre les finques,  desincentiva la rehabilitació i provoca l’abandonament d’aquestes.

Les Escodines té grans espais lliures i bona part de les parcel·les tenen una situació que els garanteix un bon assolellament i ventilació. No obstant això, hi ha una manca d’espais públics accessibles i verds, fet que limita la qualitat del barri i a més dificulta les relacions comunitàries.

Xarxa d’equipaments especialitzats
i d’escala de ciutat

El Pla de Desenvolupament Comunitari de les Escodines és un dels PDC pioners del territori.

A més, l’àmbit disposa d’una àmplia xarxa d’equipaments especialitzats, principalment centrats en l’àmbit assistencial i sanitari, destinats a població de la ciutat i la comarca. Encara que aquestes instal·lacions atreuen gent diversa i milloren la vitalitat del barri, sovint només es manté una relació de pas i no donen servei al veïnat.

La desactivació econòmica

A la zona sud de l’àmbit no hi ha presència d’activitats econòmiques.

A partir del treball de camp només s’han pogut detectar 25 locals actius, de les següents tipologies: 6 de restauració, 10 de comerç quotidià i 9 d’altres activitats. No s’ha identificat cap activitat econòmica vinculada a mercats o fires.

Reptes i eixos d’actuació

A partir de l’estudi, s’han definit els següents reptes:

 • Rehabilitació dels edificis d’habitatge: facilitant el procés a la ciutadania, oferint suport tècnic i econòmic, apostant per la gestió municipal directa, a través de l’impuls de la transformació de finques (ACR, AREMU, etc.) i la prevenció de situacions de risc.
 • Desenvolupament del planejament urbanístic: desencallant els sectors pendents, amb revisions puntuals del POUM, iniciativa pública i actuacions provisionals.
 • Millora de l’espai públic i la mobilitat: realitzant actuacions d’urbanització ja previstes, obertura de nous espais públics, ús d’espais lliures privats i facilitant l’estacionament al veïnat.
 • Dinamització i cohesió del barri: a partir de la optimització dels equipaments de barri, la promoció de la participació de tot el veïnat, el foment de la convivència i la dinamització de l’espai públic.