Procés participatiu Les Teves Colònies a Cardona

2017 — 2018

Ajuntament de Cardona

El Bages, Barcelona

 

Font imatge:
Arxiu Històric de Catalunya

Al 2014 la nostra proposta per estudiar la situació de les colònies Arquers i Manuela de Cardona va ser la guanyadora d’un concurs d’idees organitzat per la Diputació de Barcelona. El concurs plantejava l’optimització dels habitatges buits de les colònies amb l’objectiu de traçar diferents propostes per a la seva recuperació. La nostra proposta, que plantejava l’aplicació de mecanismes innovadors d’intervenció al parc construït, tenia per objectius:

  • Reducció dels costos de rehabilitació mitjançant la implicació dels usuaris i la creació d’habitatges perfectibles.
  • Major coresponsabilitat i estabilitat per als usuaris dels habitatges, amb l’aplicació de nous models de tinença.
  • Generació d’un parc amb més eficiència energètica que millori les condicions de confort i consum dels seus residents.
  • Mecanismes d’aprenentatge i apoderament de personal tècnic municipal.

Les colònies Arquers i Manuela, construïdes al 1926 i formades per dos grups d’habitatges de propietat municipal, van oferir 105 habitatges als treballadors de les mines d’extracció de sal i a les seves famílies, vingudes a Cardona des de diferents punts d’Espanya. Estan ubicada a 1,5 quilòmetres del nucli central de Cardona i mai s’han acabat d’integrar dins el municipi.

Des de que es van tancar les mines a l’any 90, el barri s’ha anat buidant i han quedat moltes cases abandonades. Actualment, hi ha només 22 habitatges en ús (2018). Podeu conèixer una mica més sobre la història de les colònies en aquest article.

Albert Benet Clarà (1981)

Un cop coneguda la situació i identificats els elements clau a treballar, al 2018 l’Ajuntament ens encarrega dissenyar i dur a terme el procés participatiu vinculat al futur de la colònia Arquers. El punt de partida de tot el procés ha estat el reconeixement de les persones residents i la facilitació de la regularització de la seva situació. Per això, la primera actuació ha estat entrevistar de manera individual a les persones residents de les dues colònies amb l’objectiu de conèixer la voluntat municipal i facilitar la regularització de cada situació. Aquest procés participatiu també ha volgut implicar al màxim d’agents del municipi, tant a persones residents a la colònia, com equips tècnics municipals, entitats ciutadanes i a tota la població interessada, i per fer-ho possible s’han previst una gran diversitat d’accions.

Per altra banda, s’ha treballat amb equips tècnics municipals i entitats ciutadanes per recollir primeres idees de futur entorn de la Colònia, amb un eix clau: la integració del conjunt de la Colònia Arquers al municipi. Paral·lelament, i amb l’objectiu d’arribar al màxim de població i recollir el màxim de visions, s’ha dissenyat una enquesta en què han participat més de 200 persones.

Finalment, s’han desenvolupat tres sessions obertes al públic. A la primera s’ha informat sobre la situació de les colònies i s’ha iniciat un debat sobre la definició del futur de la colònia Arquers. La segona ha consistit en una visita a la Colònia Arquers per visibilitzar la seva realitat a la resta de municipi i construir col·lectivament un mapa de la història de la colònia. Finalment, la tercera sessió ha permès prioritzar les actuacions a realitzar a partir de tres eixos clars:

  • Què fer a l’entorn dels habitatges actuals
  • Quines actuacions emprendre a curt termini
  • Com ens imaginem el futur a mig termini

Una vegada acabat el procés i mentre es tanquen els resultats per facilitar el desenvolupament del pla d’etapes, ens emportem la sensació que després de molts anys d’oblit, la Colònia Arquers torna a estar al cap i al cor de la gent de Cardona. I també a l’agenda municipal, fet indispensable per tal d’iniciar la seva recuperació.