Pla de revitalització del nucli històric de Gironella

2017 — 2018
Diputació de Barcelona
Berguedà

Fa uns anys, el nucli històric de Gironella presentava un problema d’abandonament d’habitatges i disminució del comerç i l’activitat social i cultural, provocada principalment per un procés de pèrdua i envelliment de la població. Davant d’aquest escenari, l’Ajuntament de Gironella, amb el suport de la Diputació de Barcelona, inicia un pla d’intervenció integral per millorar l’espai públic i edificis del nucli del municipi amb l’objectiu de potenciar el seu atractiu històric i fomentar-hi l’activitat social.

Des de Celobert hem acompanyat a l’Ajuntament en l’elaboració d’aquest pla integral, que ha constat de tres fases principals: anàlisi, diagnosi i pla d’acció personalitzat. Per fer-ho, hem combinat l’anàlisi quantitatiu de diferents fonts estadístiques amb el treball de camp i l’anàlisi qualitatiu, també hem realitzat un procés participatiu amb el suport de la cooperativa Raons per incoporar el punt de vista del veïnat.

En aquest sentit, pensem que incoporar la visió de les persones que habiten el territori és clau per dissenyar propostes d’intervenció útils. També permet acostar la ciutadania en temes urbans que configuren la seva ciutat o poble, i és una manera de conèixer més profundament un lloc.

En aquest cas, hem fet una primera sessió participativa per completar i validar la fase de diagnosi. L’objectiu de la sessió ha estat compartir amb el veïnat l’anàlisi feta sobre la situació actual del nucli històric i recollir la seva opinió sobre habitatge, espai públic, activitats, equipaments i comerç. També s’han explorat possibles propostes a desenvolupar des de l’Ajuntament i des del propi veïnat per millorar el nucli antic i aturar el procés de despoblament que està patint.

A partir dels resultats de la diagnosi, hem definit els objectius específics i les estratègies per assolir-los:

Objectius específics

 1. Atreure població resident i fomentar l’ocupació dels habitatges buits
 2. Millorar la qualitat de vida de la població resident al nucli i incentivar la seva permanència
 3. Atraure visitants al nucli històric, tant residents de Gironella, com de la comarca, turistes o excursionistes
 4. Dinamitzar l’activitat econòmica, comercial i cultural del nucli històric

Estratègies transversals

 • Posar en valor el patrimoni arquitectònic i cultural, reforçar els trets característics i singulars del nucli històric de Gironella, per tal que actuï com a reclam per a visitants i futurs residents.
 • Fer participar la població de Gironella, especialment habitants i entitats del nucli històric, de les polítiques d’actuació a desenvolupar, creant espais d’informació, co‐creació i seguiment del pla d’actuació.

A partir d’aquí, s’ha elaborat el Pla d’acció que proposa 15 actuacions dividides en tres línies específiques. Aquestes s’han calendaritzat a partir dels resultats del procés participatiu, la facilitat d’implantació i el seu cost, i s’han prioritzat les que més han interessat al veïnat i les més viables, tant a nivell econòmic com de gestió.

Programa A: Activació i rehabilitació del parc residencial

 1. Activació d’habitatges buits
 2. Impuls a la rehabilitació
 3. Rehabilitació mitjançant plans d’ocupació
 4. Impuls de la masoveria urbana
 5. Suport a la creació d’una cooperativa d’habitatge

Programa B: Millora de l’espai públic

 • Millora dels carrers del nucli
 • Adequació de places d’aparcament per a persones residents i per a visitants
 • Potenciació de l’entorn del nucli


Programa C: Promoció d’activitats culturals, econòmiques i serveis

 1. Incentius a l’obertura d’activitats en plantes baixes
 2. Creació d’equipaments com a motor d’ocupació
 3. Reforç de les activitats al nucli
 4. Impuls d’esdeveniments culturals al nucli
 5. Reforç de la ruta del patrimoni històric
 6. Suport a entitats locals pel desenvolupament d’activitats al nucli
 7. Ampliació dels serveis municipals al nucli
Col·laboracions
Enllaços relacionats