Com activar els habitatges buits?

Imatge de portada: Miguel Brieva pel projecte “Más que una casa”

Els habitatges buits dels nostres municipis son alhora un problema i una oportunitat.

Tenir habitatges en desús genera un procés de degradació que fa cada vegada més costoses les obres de rehabilitació i alhora es degrada l’entorn on es situen. Com més habitatge buit es genera menys habitatges disponibles estan al servei de la ciutadania i per tant en dificulta l’accés a l’habitatge.

Activar els habitatges buits pot ajudar a la creació de d’habitatge assequible amb l’aplicació de nous models d’accés a l’habitatge com la Masoveria urbana o les Cooperatives en cessió d’ús. També podem activar habitatges amb la cessió a la borsa d’habitatge social o a travès d’entitats socials.

Per tal d’aconseguir activar els habitatges buits del municipi us recomanem fer les següents passes:

  1.  Conèixer i planificar
  2.  Difondre i formar
  3.  Crear eines i actuar
  4.  Sancionar

Per tal de conèixer i planificar caldrà dotar-nos dels coneixements i l’estratègia necessària per a tenir una visió global de les problemàtiques específiques del municipi. És recomanable redactar un pla local d’habitatge que ubiqui els problemes i potencialitats del municipi, així com, un cens d’habitatges buits, que dimensioni la problemàtica, detecti els entorns més afectats i quines tipologies d’habitatge buit existeix.

Pel que fa a la capacitat d’actuar, hem de generar les eines necessàries. Podem impulsar nous models d’accés a l’habitatge, com la masoveria urbana* o les cooperatives de cessió d’ús*. Aquests models potencien l’ús de l’habitatge per sobre del seu valor com a possessió i faciliten els processos col·lectius… Podem potenciar i implementar equips de captació d’habitatge buit per tal que la propietat els cedeixi a l’Ajuntament o a entitats socials, per destinar-los a habitatge assequible… Podem establir acords amb entitats financeres per a què cedeixin els habitatges buits.

Finalment, la sanció és important pel seu valor com a element de pressió cap a la propietat. Disposem d’un marc legal que permet sancionar a la propietat si no compleix amb el seu deure de manteniment i conservació i, si tot i l’oferiment de mecanismes d’activació, manté els seus habitatges buits.

Transversal a tot el procés d’activació d’habitatges buits és molt important divulgar la problemàtica i les propostes existents i formar al personal tècnic responsable d’aplicar-les, per tal d’iniciar un procés de canvi cap a la percepció de l’habitatge com un bé d’ús.