Els Programes d’Actuació Municipal d’Habitatge

Una eina per començar a treballar
la política municipal d’habitatge

Poder garantir el dret a un habitatge assequible i digne és, sens dubte, un dels principals reptes que tenim com a societat. Encara patim les conseqüències de l’esclat de la bombolla immobiliària i la crisi econòmica i ja ens trobem immerses en una nova bombolla, en aquest cas del lloguer. Alhora moltes famílies disposen de pocs recursos econòmics o es troben en una situació de precarietat laboral. Aquesta situació fa que disposar d’un lloc on viure sigui cada cop més complicat per a molta gent.

Els ajuntaments, tot i no tenir les competències en habitatge, són el primer lloc on acudeixen les persones en risc o en situació d’emergència habitacional i les primeres administracions en actuar. Aquest fet ha comportat un sobreesforç per als Serveis socials de molts municipis que han atès i acompanyat a moltes persones amb necessitat de suport per accedir o mantenir un habitatge digne.

Abans de la crisi, l’element clau de la política d’habitatge havia estat la promoció de nous habitatges amb protecció oficial, principalment de venda. Per aconseguir-ho les àrees de Territori i urbanisme dels ajuntaments eren les principals implicades, a partir de la generació de sòl per a noves promocions que en molts casos es van veure paralitzades amb l’inici de la crisi, deixant sòl públic sense desenvolupar i el puntal de la política d’habitatge en pausa.

Després d’uns anys parant el cop, destinant els recursos disponibles a atendre les urgències del dia a dia, alguns ajuntaments s’han aturat per planificar, un pas que considerem clau per millorar la situació de l’habitatge de forma global i actuar més enllà de l’emergència.

Des de Celobert ens hem especialitzat en l’acompanyament a equips municipals en el procés de definició d’una estratègia en matèria d’habitatge, i hem assajat un model que ens permet acompanyar municipis petits i mitjans que comencen a estructurar la seva política d’habitatge i pels quals encara no és el moment de redactar un Pla local d’habitatge (PLH). Amb aquesta vocació hem treballat en un model de planificació estratègica que ens permet establir les bases de la política d’habitatge a partir d’un treball conjunt, tant de diagnosi com de proposta amb els equips tècnics i polítics municipals implicats en la política d’habitatge.

A aquesta eina li diem Programa d’Actuació Municipal d’Habitatge (PAMH), en coincidència amb una eina similar treballada per la Diputació de Barcelona paral·lelament, i té la vocació de ser la guia, que amb una vigència de 3 o 4 anys permeti activar una política d’habitatge coherent i adequada a la capacitat econòmica i tècnica dels municipis, sense renunciar a imaginar aquelles actuacions que es voldrien impulsar quan es disposi de més rodatge.

Aquesta eina ha de permetre assolir 3 objectius clau, si volem que sigui útil per al municipi i els equips municipals se la facin seva:

  1. Oferir una mirada global
  2. Involucrar els diferents equips municipals
  3. Reconèixer la tasca feta per mirar al futur
1. Oferir una mirada global

La política d’habitatge ha d’anar més enllà de l’atenció de l’emergència, alhora que ha de treballar en la millor marea d’atendre-la. El PAMH ha de treballar en relació al que considerem que són els 4 grans blocs d’una política d’habitatge: (1) com el municipi pot ampliar el parc d’habitatge assequible i social disponible; (2) com millorar l’estat dels habitatges; (3) com garantir-ne el bon ús, per exemple evitant que se substitueixi l’ús d’habitatge permanent per altres usos com el turístic; i (4) com prevenir i atendre l’exclusió residencial i l’emergència.

Els grans temes que la política d’habitatge hauria d’abordar:

  1. Ampliació del parc assequible i social
  2. Millora de l’estat dels habitatges existents
  3. Garantia del bon ús d’aquest habitatge
  4. Atenció a l’emergència i l’exclusió residencial
2. Involucrar l’equip municipal

Des de Celobert, considerem clau involucrar l’equip municipal que desenvolupa tasques en relació l’habitatge en tot el procés, tant als representants polítics com als equips tècnics.

Així, per tenir una visió transversal de les polítiques d’habitatge, a les sessions de treball del PAMH hi participen els equips de l’Àrea de Serveis Socials i de l’Àrea de territori i urbanisme, però també les persones que coneixen els temes d’habitatge d’altres equips com joventut, salut, policia local, consum o medi ambient.

Alhora, busquem la participació d’agents externs a l’Ajuntament que aportin una visió més àmplia de la situació de l’habitatge al municipi, com poden ser representants d’altres administracions (com les oficines d’habitatge dels consells comarcals, claus en molts municipis petits) o entitats socials, com la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca (PAH).

Esquema d’estructura tècnica i política en relació amb l’habitatge | Elaboració pròpia
3. Reconèixer la tasca feta i mirar al futur

Quins recursos té l’ajuntament? Existeixen entitats que treballin en relació l’habitatge? Quina relació té l’Ajuntament amb les administracions supramunicipals?

Conèixer la capacitat municipal per engegar noves actuacions és clau per poder fer una proposta que sigui viable, realista i respongui a les necessitats del municipi. Per aquest motiu en el treball d’un PAMH treballem amb tècniques participatives i en 4 passos bàsics:

  1. Definir una diagnosi compartida.
  2. Definir conjuntament els objectius i camps de treball que el PAMH abordarà.
  3. Donar a conèixer el ventall d’actuacions que es poden desenvolupar per donar resposta a les problemàtiques plantejades, d’acord amb la capacitat del municipi, i com aquestes s’han aplicat a altres municipis.Treballar conjuntament per definir les actuacions que es volen i poden entomar.

Per nosaltres, acompanyar la redacció d’un PAMH, és una oportunitat magnífica per contribuir, amb la nostra feina, a la millora de la situació de l’habitatge i a la defensa d’aquest dret bàsic. A més, pensem que pels ajuntaments, disposar d’un equip que els ajudi a abordar la problemàtica amb una visió externa és clau, ja que els hi permet ampliar la mirada cap a nous camps, conèixer exemples d’altres municipis i sobretot els hi facilita el treball conjunt entre diferents àrees de l’ajuntament que sovint treballen de forma aïllada.

Al llarg del darrer any hem treballat amb ajuntaments de municipis petits i mitjans (entre 5.400 – 26.700 habitants) acompanyant-los en aquest procés, que ha estat molt enriquidor per a nosaltres, per la necessitat de construir un discurs pedagògic i contingut, que no oblidi la voluntat de fer projectes engrescadors que sempre sorgeixen entorn a aquest apassionant món de l’habitatge.