Orgànicub, una casa dissenyada i construïda amb criteris d’ecologia, biohabitabilitat i màxima eficiència energètica.

Article publicat a la revista EcoHabitar nº 64 (pàgina 27-30)

L’Elisenda va decidir emprendre el projecte d’autopromoció del seu habitatge a l’inici de la 3a etapa de la seva vida, imaginant-lo com el lloc on jubilar-se i canalitzar la seva activitat empresarial, la seva vocació artesana i artística, la seva dimensió espiritual i de sanació: “Sempre vaig tenir el somni de fer-me la meva pròpia casa, una casa que fos el reflex dels meus valors i símbol del meu procés d’apoderament com a dona del segle XXI”.

El petit poble de Sora, de 200 habitants, situat a la falda del Prepirineu entre Vic i Ripoll, oferia la pau i l’entorn natural que l’Elisenda buscava. La parcel·la que va trobar reunia també les condicions necessàries: dins el poble, amb bona orientació solar i amb bones vistes. Vincle, ecologia i pau.

Fotografia d’Assovil

Així doncs, al 2016 l’Elisenda decideix emprendre’n la construcció i contacta amb nosaltres per ajudar-la a dissenyar una casa coherent amb els seus principis i valors: senzilla, sòbria, responsable amb l’entorn, amb personalitat pròpia i atenta amb els detalls. El que implica treballar en una casa dissenyada i construïda amb criteris d’ecologia, biohabitabilitat i màxima eficiència energètica.

L’OrgàniCub és un habitatge de 100 m2 amb un volum adossat de 35 m2 que s’utilitza com a garatge i magatzem. Tota ella està construïda en fusta, tant els murs d’entramat lleuger, les bigues i biguetes dels sostres, com el paviment i els tancaments. El seu interior és diàfan en les dues plantes i s’organitza al voltant d’una escala oberta, també de fusta. La casa és un cub obert a sud que ofereix un espai exterior cobert i lluminós a cada planta, amb vistes cap a la vall, amb els turons de la comarca del Lluçanès com a teló de fons.

Fotografia d’Assovil

El sòl i la fonamentació

L’estudi geobiològic sobre corrents naturals, realitzat prèviament per David Casas, va confirmar que el terreny és un lloc favorable i sense geopaties. I per evitar l’exposició continuada en punts de major vulnerabilitat per a la salut i el benestar, la casa i la distribució del mobiliari es van col·locar evitant els encreuaments de les línies Hartmann i el corrent d’aigua subterrània que creua el solar de nord a sud.

El nivell de terra resistent per a la fonamentació de l’habitatge és força profund, a uns 2 metres per sota de la rasant del carrer, resultat de l’aportació de terres que es va fer durant la parcel·lació i urbanització del sector. En aquest sentit, s’aprofita per col·locar un soterrani que serveixi de separació entre l’espai interior i la humitat del terreny i, alhora, generar un espai útil d’emmagatzematge.

El disseny i l’eficiència energètica

L’eficiència energètica s’ha aconseguit organitzant l’habitatge en un volum cúbic compacte de dues plantes d’alçada, molt ben aïllat i sense infiltracions d’aire, construït sobre un soterrani ventilat. A més, disposa d’un sistema de ventilació amb recuperador de calor i aerotèrmic per a la producció d’ACS, alimentats per les plaques fotovoltaiques de la coberta. També s’ha previst que es pugui regar el jardí a través d’una instal·lació d’acumulació i reutilització d’aigües de la pluja.

Les plantes tenen forma trapezoïdal amb el costat llarg orientat a sud i cap a les bones vistes, com un gran mirador. Aquesta façana disposa de grans finestrals per captar la radiació solar a l’hivern i un ampli porxo de dues altures per protegir-se a l’estiu.

El resultat és una casa passiva que només requereix suport de l’estufa de llenya durant les últimes hores dels dies d’hivern, amb unes plaques solars fotovoltaiques capaces de generar prou energia durant tot l’any per abastir els electrodomèstics, la recàrrega del cotxe elèctric i l’aigua calenta a través d’aerotèrmia. Es tracta, doncs, d’un habitatge de consum d’energia quasi nul, amb un rendiment energètic d’entre el 300% i 400%.

L’obra

El plantejament industrialitzat de l’obra ha permès finalitzat la casa en menys de 5 mesos: mentre es feia l’estructura de fusta a través de control numèric al taller d’un fuster local del Pallars Sobirà, es va aprofitar per fer el moviment de terres, la fonamentació i el forjat sanitari. Un cop feta la base de l’edifici, en menys d’un mes es van muntar els panells d’entramat lleuger, les biguetes, els pilars i les jàsseres.

Durant el tercer mes es va col·locar l’aïllament tèrmic de coberta i façanes, es van instal·lar els conductes d’instal·lacions i es va realitzar la coberta. El mes següent es van realitzar els arrebossats de morter de calç a l’exterior i es van col·locar els extradossats i els envans interiors. A l’últim mes es va col·locar la fusteria interior i exterior, es van realitzar els enrajolats, es va col·locar el mobiliari i els sanitaris i es van realitzar els treballs de posada a punt de les instal·lacions i de pintura interior.

Aïllament, il·luminació, hermeticitat i ventilació

L’OrgàniCub és una casa amb un alt grau d’hermeticitat i amb un sistema de ventilació per doble flux que permet ventilar a l’hivern sense perdre energia. Aquest sistema de ventilació, a més, distribueix i homogeneïtza la temperatura interior a totes les estades i permet filtrar les partícules de l’aire que no es vulguin respirar, com podria ser el pol·len o el CO2. Això permet una alta qualitat de l’aire interior durant les 24 hores del dia, sense necessitat d’obrir les finestres.

Les façanes tenen 22 cm de gruix d’aïllament tèrmic en tot el perímetre i són pràcticament cegues a nord i a ponent. Les petites finestres a nord permeten la ventilació creuada i la il·luminació natural a totes les estances i relació visual amb l’exterior.

Materials, ecologia i salut

L’Elisenda tenia molt clar des del principi que la casa també havia de ser ecològica i per tant, l’OrgàniCub s’ha construït preferentment amb materials saludables i d’origen natural, amb mínima energia incorporada. Partint d’aquesta premisa:

 • Es limita l’ús de formigó i acer a la fonamentació, al forjat sanitari, als acabats i la canalització.
 • Els revestiments de les zones humides són taulells ceràmics.
 • Els conductes de sanejament són de polipropilè i les pintures interiors són de baix contingut en COV.
 • S’utilitza acer galvanitzat en els acabats de la coberta i en la canalització d’aigües pluvials.

Però per sobre de tot, s’ha potenciat l’ús de la fusta: l’estructura de tot l’edifici és d’entramat lleuger de pi roig C24 procedent del Pirineu català i tant els pilars com les jàsseres són d’avet vermell procedent de boscos europeus amb segell FSC. A més:

 • Els aïllaments tèrmics són de fibra de fusta.
 • Les finestres, portes, sostres i paviments són de fusta massissa de pi.
 • Els envans interiors són de cartró-guix fixada sobre muntants de fusta.
 • Les façanes estan acabades amb fusta. Els morters utilitzats han estat de calç natural. La coberta és teula ceràmica tipus àrab.
 • Tots els suports de les biguetes s’han realitzat mitjançant encaix de cola de milano i sense ferratges ni cargols metàl·lics.

Biohabitabilitat, electrocontaminació i feng shui

Cada vegada hi ha més persones sensibles a la contaminació produïda per aparells elèctrics que, en molts casos, arriba a provocar alteracions del son, depressió, migranya i altres trastorns nerviosos i patologies. En aquest sentit, s’ha elaborat un estudi de biohabitabilitat de la casa per detectar i tenir en compte la freqüència de la electrocontaminació.

Pel que fa a possibles fonts externes, la casa té una situació ideal ja que no existeix cap font exterior que provoqui contaminació electromagnètica ni procedent d’ones com podrien ser antenes de telefonia mòbil i/o Wi-Fi. La contaminació interna es controla a través d’un bioswitch instal·lat en el quadre elèctric principal, un sistema que permet interrompre el subministrament elèctric evitant la propagació continuada de camps elèctrics: quan s’apaga la llum de la tauleta de nit, s’efectua un talla al subministrament elèctric de la casa que allibera l’espai d’aquest tipus de contaminació. Un cop tornem a connectar un dispositiu al circuit, el desconnector de xarxa automàtic es torna a activar.

I mitjançant el Feng Shui, la casa cobra vida i l’espai ens parla de la persona que l’habita. El primer que valorem és l’entorn i la forma:

 • Una muntanya al nord i una vista àmplia al sud del vessant assegura un Feng Shui beneficiós.
 • La forma trapezoïdal de la planta ens va facilitar ubicar les diferents zones del Feng Shui i que la naturalesa entrés dins de la casa a través dels seus colors, formes, textures i diferents materials: aigua, fusta, foc, terra i metall.

A partir d’aquí ens centrem en el chi, energia que entra a la casa, i en com es distribueix per tal que arribi més energia a les zones actives situades a la planta baixa i menys a les zones de descans de la primera planta. La posició de l’escala davant de la porta d’entrada fa que el chi es reparteixi entre la planta baixa i el primer pis. Per compensar aquesta energia, es col·loca sobre l’escala un sistema d’il·luminació i algunes plantes, de manera que l’energia queda bloquejada i es queda només a la planta baixa.

A la zona principal de descans, el llit es col·loca en diagonal davant de la porta de l’habitació de manera que, des de cada zona de descans o d’activitats de concentració, es pugui controlar l’espai, les portes i les finestres.

Amb aquesta obra certifiquem que eficiència energètica, ecologia i biohabitabilitat són tres conceptes que van de la mà, es reforcen i creen sinergies. Optar per una casa ecològica construïda amb materials naturals com la fusta facilita enormement que sigui energèticament eficient i saludable: la fusta és un material natural de baixa densitat i de producció industrialitzada que permet construir minimitzant els ponts tèrmics i permetent la transpirabilitat de l’envoltant exterior.

Però el repte principal ha estat controlar i minimitzar al màxim tots els processos del cicle de vida de la nova construcció: les emissions de CO2 associades a la producció i transport de materials, la posada en obra, la demanda energètica durant la seva vida útil i el desmuntatge i reutilització de materials.

1 | Tecnología que extrae l a energía del aire. Los sistemas aerotermia son bombas de calor diseñadas para aportar refrigeración en verano, calefacción en invierno y agua caliente todo el año.

La saviesa exigeix ​​una nova orientació de la ciència i la tecnologia cap a lo orgànic, el gentil, el elegant i el bell.

Ernst Friedrich, Schumacher