Plans estratègics d’habitatge

Acompanyem a les administracions públiques a repensar la política d’habitatge que desenvolupen amb la definició d’una estratègia integral que respongui a les necessitats i problemàtiques actuals i a mig i llarg termini. Treballem a diferents escales (municipal, comarcal i estatal) per consolidar administracions compromeses amb les polítiques d’habitatge.

Abordem de forma transversal i participativa l’anàlisi i la diagnosi de la situació de l’habitatge amb la participació dels agents (polítics, tècnics i socials), la identificació dels reptes i necessitats, la definició i priorització de les actuacions a desenvolupar i l’impuls de la corresponsabilitat.

Veure els altres serveis

Donem suport en el disseny
de polítiques d’habitatge

Veure més projectes

Serveis que oferim:

  • Pla Supralocal i comarcal d’Habitatge
  • Pla Local d’Habitatge
  • Programa d’Actuació Municipal d’Habitatge
  • Estudis del parc d’habitatges
  • Indicadors i dades d’habitatge
  • Cartografies d’habitatge (SIG)

Més informació a info@celobert.coop
Contracteu-nos directament amb l’Acord Marc