Estudi de possibilitat de generar habitatge assequible a Vilassar de Dalt

2019 – 2021

Ajuntament de Vilassar de Dalt

Maresme

Vilassar de Dalt forma part dels municipis de demanda forta i acreditada, és a dir, aquells municipis que es preveu que durant els propers anys viuran una forta demanda d’habitatge. Aquesta situació farà necessari establir mesures per fer possible que les persones residents es puguin quedar al municipi, i aquestes passen, entre d’altres elements, per generar habitatge assequible.

Per fer-ho possible, hem realitzat un estudi que identifica les potencialitats del casc urbà de Vilassar de Dalt per generar habitatge assequible, i avalua la pertinença de desenvolupar modificacions de planejament que facin possible la seva implementació. Alhora l’estudi avalua la situació de l’habitatge d’ús turístic al municipi i la pertinença de la seva regulació per evitar efectes negatius sobre l’escàs parc de lloguer existent.

L’estudi ha permès identificar les limitacions que el planejament vigent estableix per a la generació d’habitatge assequible i quines mesures es podrien aplicar per eliminar-les. Alhora, s’ha treballat per tal que les futures modificacions en el planejament puguin redundar en la generació d’habitatge assequible al municipi, ja que tots els canvis podran condicionar la seva aplicació a la generació d’habitatge protegit.

A partir d’una anàlisi normativa, del nivell de consolidació del teixit residencial actual i dels possibles resultats en casos concrets ha estat possible establir propostes específiques per a les diferents claus urbanístiques del nucli que hauran de permetre generar nou habitatge tant protegit com lliure, però amb unes condicions d’assequibilitat i accessibilitat molt millors que les actuals.

Alhora l’estudi ha permès comptabilitzar el potencial de generació d’habitatge assequible de les mesures per facilitar la presa de decisions municipal alhora d’impulsar futures modificacions. Aquest fet és especialment important, ja que en els darrers anys s’han construït diferents edificis al casc urbà i que aquesta activitat no s’ha aturat tot i la crisi sanitària de la Covid-19 i les seves conseqüències econòmiques.